Czy wpisanie dwóch miejsc dostawy kontenerów, zamiast jednego to omyłka, którą można poprawić?

Czy wpisanie dwóch miejsc dostawy kontenerów, zamiast jednego to omyłka, którą można poprawić?

 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że chociaż postępowanie o udzielenie zamówienia cechuje się dużym poziomem formalizmu, to  jednak formalizm ten nie może przesłaniać celu postępowania i prowadzić do eliminacji ofert zawierających uchybienia, które mogą zostać poprawione, a których poprawienie nie będzie stało w sprzeczności z zasadami udzielania zamówień publicznych. Celem przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jest właśnie niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert w przeważającym zakresie poprawnych, na skutek zaistnienia niezgodności z treścią SIWZ, które nie mają zasadniczego znaczenia dla przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia i oczekiwań Zamawiającego. Aby powyższy cel został osiągnięty, przepis ten nie może być interpretowany zawężająco.

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że nie ma wątpliwości, że w ofercie Przystępującego wystąpiła niezgodność z treścią SIWZ, polegająca na wpisaniu dwóch miejsc dostawy kontenerów, zamiast jednego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej niezgodność ta podlegała poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Twierdzenie Odwołującego, jakoby wpisanie do Formularza oferty dwóch miejsc dostawy przedmiotu zamówienia nie było omyłką, ale zamierzonym działaniem Przystępującego, jest gołosłowne, nie ma natomiast - zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej - podstaw zakładać, że Przystępujący z premedytacją złożył ofertę w oczywisty sposób niespełniającą jednego z wymagań SIWZ. Przeciwnie, mogło to z pośpiechu przy sporządzaniu oferty, przygotowania jej wstępnego projektu w wersji wymagającej doprecyzowania, a następnie - braku weryfikacji ostatecznej treści oferty itp. Zauważyć również należy, że po poprawieniu spornej omyłki Przystępujący wyraził pisemną zgodę na jej poprawienie, co pozwala uznać uchybienie w ofercie za skutek niezamierzonego błędu (omyłki).
 
Nie jest również tak, jak twierdził Odwołujący, że Zamawiający nie miał żadnej wiedzy, w jaki sposób może ofertę Przystępującego poprawić. Skoro wykonawca wpisał w Formularzu oferty dwie lokalizacje, z których każda była zgodna z SIWZ, to przyjęcie pierwszej z tych lokalizacji jako poprawnej i wykreślenie drugiej było działaniem logicznym i uzasadnionym. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie sposób przyjąć, że poprawienie oferty doprowadziło do istotnych zmian jej treści. Oceniając tę kwestię należy mieć na uwadze, że Przystępujący zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z szeregiem wymagań opisanych przez Zamawiającego – i to stanowiło istotę jego oferty. Pozostawienie wykonawcom wyboru miejsca dostawy, jak wyjaśnił na rozprawie Zamawiający, miało stanowić dla nich udogodnienie pozwalające zoptymalizować koszty realizacji zamówienia, a określenie zamkniętego katalogu tych lokalizacji miało z kolei zagwarantować Zamawiającemu, że dostawa będzie wykonana w miejscu dla niego dogodnym pod względem logistycznym. Oba miejsca wpisane przez Przystępującego do oferty były zgodne z tym katalogiem, a wadliwość oferty polegała wyłącznie na wskazaniu dwóch miejsc zamiast jednego, w żadnym innym zakresie zgodność tej oferty z wymaganiami Zamawiającego nie została zakwestionowana. Należy więc stwierdzić, że skala nieprawidłowości oferty w żadnej mierze nie uzasadniała jej odrzucenia, odrzucenie takie byłoby wyrazem nadmiernego, niczym nieuzasadnionego formalizmu.  

Nie sposób również zgodzić się z Odwołującym, że doszło do niedozwolonego negocjowania treści oferty między Zamawiającym a Przystępującym. Jedynym działaniem Zamawiającego było poprawienie omyłki, a wykonawcy - wyrażenie na to zgody.  

Ponadto nie zasługuje na uwzględnienie teza, jakoby Zamawiający faworyzował Przystępującego kosztem Odwołującego. Żadne okoliczności potwierdzające takie faworyzowanie nie zostały przez Odwołującego wykazane. Odwołujący podnosił, że nierówne traktowanie miało polegać na tym, że Zamawiający poprawił ofertę Przystępującego, przygotowaną bez należytej staranności, podczas gdy Odwołujący złożył prawidłowo wypełniony Formularz oferty. Odnosząc się do powyższego podkreślić należy, że całkowicie nieuprawnione jest upatrywanie faworyzowania wykonawcy w poprawieniu omyłki w jego ofercie, poprawienie takie - jeśli nie prowadzi do istotnej zmiany treści pierwotnego oświadczenia woli - jest bowiem nie tylko dopuszczone, ale i nakazane przez ustawę. Jednocześnie zauważenia wymaga, że omyłki z definicji są wynikiem niedołożenia należytej staranności przy sporządzaniu oferty, ustawodawca jednak wprowadzając przepis art. 87 ust. 2 ustawy Pzp uznał, że w przypadku omyłek niemających zasadniczego znaczenia z punktu widzenia wymagań zamawiającego i realizacji przedmiotu zamówienia, taki brak staranności nie powinien skutkować odrzuceniem oferty. Należy więc stwierdzić, że Zamawiający nie faworyzował jednego z wykonawców, a jedynie wykorzystał instytucję przewidzianą ustawą Pzp. Fakt, że oferta Odwołującego nie zawierała analogicznych uchybień, nie oznacza obowiązku odrzucenia oferty Przystępującego z zaniechaniem wypełnienia obowiązków określonych w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że czynności Zamawiającego nie stanowiły naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 3 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Brak jest również jakichkolwiek podstaw do przypisania Zamawiającemu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, działania Zamawiającego w spornym zakresie nie miały bowiem żadnych znamion nierównego traktowania wykonawców. W konsekwencji nie doszło do zarzucanego naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Za niezrozumiałe natomiast należy uznać zarzucanie Zamawiającemu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, zamówienie bowiem - według stanu na dzień orzekania w niniejszej sprawie - nie zostało udzielone.


Wyrok z dnia 6 listopada 2017 r., KIO 2253/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję