Czy stwierdzenie, że omyłka popełniona przy obliczeniu ceny oferty nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej (ani oczywistej omyłki rachunkowej) prowadzi do automatycznego przyjęcia, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny?

Zamiana liczb wskazywanych w poszczególnych rzędach wartości nie może być uznana za oczywistą omyłkę pisarską jeśli obiektywnie nie jest możliwe samodzielne ustalenie miejsca jej popełnienia. 

Art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdzie oczywistym, łatwym i obiektywnie możliwym do stwierdzenia jest nie tylko sam fakt popełnienia omyłki, ale również sposób jej poprawienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznaje, że popełnienie przez przystępującego omyłki, nie będącej oczywistą omyłką pisarską nie prowadzi do uznania, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Pojęcie błędu w obliczeniu ceny oferty tradycyjnie wiązane jest w praktyce i orzecznictwie przede wszystkim z wadliwym przyjęciem stawki podatku od towarów i usług. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (III CZP 52/11), zastosowanie przy obliczeniu ceny oferty nieprawidłowej stawki podatku VAT - przyjęcie błędnej danej niezbędnej do obliczenia ceny oferty - skutkuje konieczność odrzucenia oferty tylko wtedy, jeśli nie jest możliwe poprawienie błędu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zatem stwierdzenie, że omyłka popełniona przy obliczeniu ceny oferty nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej (ani oczywistej omyłki rachunkowej) nie prowadzi do automatycznego przyjęcia, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, lecz przede wszystkim aktualizuje oblig zamawiającego do zbadania możliwości poprawy oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający może odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dopiero po ustaleniu, że błąd w cenie oferty ma charakter nieusuwalny. Izba wyraża pogląd, że uchybienie popełnione przez przystępującego podlega poprawieniu.

Po pierwsze: w ofercie przystępującego zaistniała niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia co do sposobu obliczenia ceny oferty - wbrew wymaganiu zamawiającego ustalonemu w  specyfikacji suma poszczególnych elementów nie tworzy ceny oferty - jest mniejsza, niż cena wskazana w formularzu oferty.

Po drugie: poprawa nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty - nie zmieni w żaden sposób jej przedmiotu - nie ma wpływu na zakres i treść oferowanego świadczenia. Nie wpłynie też na wysokość ceny ofertowej (która została potwierdzona w udzielonych wyjaśnieniach).

Dokonana poprawa zmieni jedynie cenę jednego elementu zamówienia, która - co nie budzi wątpliwości - została wskazana w sposób niezgodny z zamysłem przystępującego.

Skoro niezamierzone błędne wskazanie jednego ze składników ceny nie ma znaczenia dla ceny całej oferty oraz zakresu oferowanego świadczenia, to podlega obligatoryjnej poprawie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

 

Wyrok z dnia 1 czerwca 2012 r., KIO 1012/12

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję