Czy można uznać za inną omyłkę podanie w formularzu oferty terminu wykonania zamówienia innego niż wymagany przez zamawiającego?

Czy można uznać za inną omyłkę podanie w formularzu oferty terminu wykonania zamówienia innego niż wymagany przez zamawiającego?


Na stronie 4 formularza oferty odwołujący wskazał, iż prace stanowiące przedmiot zamówienia wykona w terminie do 16 października 2017 roku, deklarując z drugiej strony skrócenie terminu wynikającego z SIWZ o 60 dni.

Zamawiający odrzucił ofertę odwołującego uznając, iż jest ona niezgodna z SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia. W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia zamawiający wskazał, iż pismem z dnia 12 stycznia 2017 r. (…) dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmian w zakresie terminu wykonania zamówienia w SIWZ, w ogłoszeniu, a także w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym obowiązywał zapis termin wykonania do 6 miesięcy. Wykonawca oświadczył natomiast, że wykona przedmiot zamówienia 16 października 2017 roku, co jest niezgodne z zapisami SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu i wyjaśnieniami zamawiającego.

Odwołujący uznał stanowisko zamawiającego za błędne i wskazał, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, niezgodność oferty z SIWZ nie powoduje zawsze bezwzględnego nakazu odrzucenia oferty. Wręcz przeciwnie, odrzucenie takie jest możliwe dopiero po ustaleniu, iż niezgodności nie da się usunąć w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp. Odwołujący podniósł, że zadeklarował termin zgodny z SIWZ.

Odwołujący zwrócił uwagę, że zaoferował faktycznie 4 miesięczny termin realizacji, co potwierdzone zostało w treści oferty, gdzie oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania przetargowego oraz że deklaruje skrócenie oczekiwanego przez zamawiającego terminu, czyli 6 miesięcy o 60 dni. Z treści przedłożonych przez odwołującego do oferty dokumentów wynika bowiem, iż odwołujący zamierzał wykonać przedmiot zamówienia w terminie deklarowanym w SIWZ a więc 6 miesięcy, skróconym o deklarowane 60 dni (co potwierdza wspomniana wyżej deklaracja w treści oferty). Z całokształtu treści formularza oferty wynika, iż deklarowany termin wykonania wynosi 4 miesiące, a więc jest zgodny z warunkami SIWZ. Brak jest więc podstaw do uznania, iż oferta jest sprzecza z SIWZ.

W ocenie Odwołującego, trudno jest przyjąć, iż wykonawca deklarując skrócenie terminu określonego przez zamawiającego w SIWZ o 60 dni miał na myśli inne terminy niż te określone przez zamawiającego. Działanie takie byłoby nieracjonalne i nielogiczne. Z treści oferty wynika więc, iż zamiarem odwołującego było zadeklarowanie terminu 4 miesięcy.

(…)

W ocenie odwołującego, nawet gdyby uznać, iż odwołujący popełnił omyłkę, to zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający może poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odwołujący zauważył, że „rozumienie innej omyłki” z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie powinno być interpretowane zawężająco, tj. jedynie jako techniczny błąd w sposobie sporządzenia oferty, pominięcie lub pomylenie określonych wyrażeń lub wartości czy wszelkich innych przeoczeń i braków, które powstały bez świadomości ich wystąpienia po stronie wykonawcy. Omyłka wykonawcy w przygotowaniu oferty może nawet wynikać z jego błędnego przekonania co do wymaganego sposobu wykonania zamówienia i wyrażenia powyższego w ofercie. Wykonawca może więc sporządzić ofertę z pełną świadomością co do celowości i kształtu jej poszczególnych zapisów, jednakże mylnie nie zdaje sobie sprawy ze stanu jej niezgodności z treścią s.i.w.z." W analizowanej sprawie faktycznie odwołujący wpisał termin realizacji być może w sposób niezgodny z oczekiwaniami zamawiającego. W ocenie odwołującego, sytuacja taka nie przesądza jednak o zamiarze realizacji zamówienia w terminie innym niż oczekiwał zamawiający i w konsekwencji zaoferowaniu terminu realizacji niezgodnie z SIWZ.

Nawet jeśli uznać to za omyłkę, to dotyczyła ona jedynie innego niż oczekiwał zamawiający w SIWZ formatu przedstawienia terminu wykonania.

 

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp niekoniecznie musi mieć charakter oczywisty i dopuszczalne jest również poprawienie omyłek nie mających takiego charakteru, byleby poprawa nie spowodowała istotnej zmiany treści oferty. O tym, czy dana zmiana ma charakter istotny czy nie, należy rozstrzygać każdorazowo biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie ulegało wątpliwości, że odwołujący, określając termin wykonania zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty, zwyczajnie się pomylił. Pierwotny wymagany termin wykonania zamówienia określony był bowiem konkretną datą kalendarzową. Odwołujący przeoczył dokonaną modyfikację, jednakże przygotował i złożył ofertę, co oznacza, iż był zainteresowany uzyskaniem zamówienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej należało założyć, że celem Odwołującego było przygotowanie oferty zgodnej z SIWZ, a zaistniała niezgodność musiała być zatem wynikiem omyłki.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zmiana terminu wykonania zamówienia w sposób, w jaki domaga się odwołujący, nie prowadzi do istotnych zmian w treści oświadczenia woli dotyczącego terminu.
W złożonej ofercie odwołujący zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 16 października 2017 roku, skracając wymagany przez zamawiającego termin określony pierwotnie jako 15 grudnia 2017 roku o 60 dni. Oznacza to, iż w istocie zaoferował, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 4 miesięcy.
Nakazana poprawa w ofercie odwołującego będzie zatem prowadziła do zastąpienia konkretnej daty kalendarzowej, wskazanej w ofercie odwołującego, sformułowaniem „4 miesiące”. Co zaś najważniejsze, zadeklarowany w ofercie termin wykonania zamówienia się nie zmieni. Zmianie ulegnie jedynie sposób jego określenia.


Wyrok z dnia 4 kwietnia 2017 r., KIO 535/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję