Procedura odwrócona, a dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

Procedura odwrócona, a dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wykonawca składa oświadczenie, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówieni (w skrócie „JEDZ”). „Wstępność” oświadczenia, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym JEDZ,  należy rozumieć w ten sposób, że w składanym oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a Pzp, wykonawca nie tylko wstępnie zapewnia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, oraz że będzie „w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów”  potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Przepis art. 24aa ust. 1 Pzp stanowi przeniesienie do prawa zamówień publicznych przepisu art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W procedurze odwróconej ustalenie, którego wykonawcy oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (została najwyżej oceniona) nie oznacza, że z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się bowiem z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Użyte w art. 24aa ust. 1 pojęcie „wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza” nie jest tożsame z pojęciem „wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”. Pojęcie „wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza” jest natomiast tożsame z użytym w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp pojęciem „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona”. Oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza (oferta, która została najwyżej oceniona) to oferta, która po dokonaniu oceny ofert przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt. Ofertą najkorzystniejszą jest natomiast oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza, a następnie wybrana jako najkorzystniejsza.

Użyte w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp wyrażenie „zamawiający przed udzieleniem zamówienia” nie oznacza, że zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed udzieleniem zamówienia (podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Użyte w art. 26 ust. 1 i 2 Pzp wyrażenie „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia (…), wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona” należy odnieść do sytuacji, gdy po ocenie ofert, a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, a tym samym przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni (5 dni), terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. W trybie przetargu nieograniczonego wybór najkorzystniejszej oferty nie może bowiem nastąpić przed stwierdzeniem, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli zamawiający żądał oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający musi również ustalić, czy oferowane przez tego wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Jeżeli w procedurze odwróconej po ustaleniu, którego wykonawcy oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zamawiający stwierdzi, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu lub w stosunku do tego wykonawcy będą zachodzić przesłanki wykluczenia, zamawiający odpowiednio odrzuca ofertę odrzucić lub wyklucza wykonawcę z postępowania. Sam fakt oceny oferty wykonawcy nie niesie jeszcze za sobą żadnych konsekwencji prawnych, a w szczególności nie wiąże w żaden sposób zamawiającego.

„Procedura odwrócona” polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie opisu kryteriów oceny ofert i wag tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zamawiający w postępowaniu żądał wadium, w pierwszej kolejności dokonuje sprawdzenia, czy wykonawca wniósł wadium.

W procedurze odwróconej w toku badania ofert zamawiający nie dokonuje natomiast badania, czy oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W procedurze odwróconej zamawiający żąda tych oświadczeń lub dokumentów tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (zob. art. 26 ust. 1 i 2 Pzp).

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, należy rozpatrywać jako kwalifikowaną formę potwierdzenia zgodności oferowanego świadczenia z wymaganym przez zamawiającego. Oznacza to, że zadeklarowana przez wykonawcę treść oferty musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W konsekwencji brak takiego potwierdzenia również jest podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści. W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy kwalifikacji niektórych dokumentów przedmiotowych jako dokumentów odnoszących się bezpośrednio do treści oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Biorąc pod uwagę dosłowną treść art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, można by uznać, że każdy dokument dookreślający treść oświadczenia woli wykonawcy (treść oferty) jest jednocześnie dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ potwierdza, że oferowana dostawa, usługa lub robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Takie rozumowanie jest jednak niezgodne z art. 87 ust. 1 Pzp, który zakazuje jakichkolwiek zmian w treści oferty, z wyjątkiem okoliczności wskazanych w dalszych jednostkach redakcyjnych tego artykułu. Należy przyjąć, że art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczą zagadnień różnych. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, są składane w celu potwierdzenia, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, wyjaśnianie treści tych oświadczeń i dokumentów następuje na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, są składane w celu dokonania oceny ofert, stanowią treść oferty, a ich wyjaśnianie treści tych oświadczeń i dokumentów następuje na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp.
 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję