Czy złożenie parafy w JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu może stanowić podstawę odrzucenia oferty?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl

www.wPrzetargach.pl

 

Czy złożenie parafy w JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu może stanowić podstawę odrzucenia oferty?

 

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, to jest nie dokonanie wykluczenia, a następnie odrzucenia oferty Wykonawcy G. - T. sp.j. z powodu wadliwie złożonego dokumentu JEDZ.

W ocenie Odwołującego JEDZ został złożony w sposób wadliwy, ponieważ nie został on prawidłowo podpisany przez Wykonawcę.

W JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu była parafa przedstawiciela wykonawcy i imienna pieczątka, dopiero po której można wywnioskować, kto podpisał ofertę.

Ponadto na podstawie złożonych w ofercie dokumentów można stwierdzić, że sposób podpisania dokumentu JEDZ oraz innych oświadczeń woli tj. oferty, wykazu wykonanych usług, załącznika nr 6 do SIWZ stosowany przez tę osobę nie jest analogiczny. Z oferty, wykazu wykonanych usług można odczytać z imienia i nazwiska osobę składającą podpis, czego nie da się już uczynić z JEDZ.

Odwołujący zwrócił uwagę, że „Zgodnie z zapisem art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

W związku z powyższym tak złożony dokument nie został prawidłowo złożony i nie może on rodzić żadnych skutków. Ponadto zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ znajdującą się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, dla skutecznego złożenia oświadczenia formularz muszą podpisać właściwe umocowane osoby tj. uprawnione do reprezentacji (...) co nie jest równoważne ze złożeniem nieczytelnej parafki oraz postawieniu pieczątki na tym dokumencie.

Dokument ten powinien zostać podpisany zgodnie ze wzorem podpisów wspólników spółki uprawnionych do jej reprezentowania znajdującej się w KRS spółki G. Żaden przepis prawa nie definiuje pojęcia „podpis”. Tym niemniej w doktrynie oraz orzecznictwie przyjmuje się, że podpis to językowy znak graficzny, który powinien wskazywać imię i nazwisko podpisującego się, przy czym dopuszczalne jest pominięcie imienia, a nawet niektórych liter nazwiska, w tym końcówki (tzw. podpis skrócony)”

Odwołujący przytoczył przykładowo pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 1 lipca 2008 r., Ts 270/07, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „W doktrynie prawa cywilnego nie budzi wątpliwości, że dyrektywy językowe i funkcja nadana podpisowi wymagają, aby wskazywał, on jego autora i dane, które go indywidualizują.

Należą do nich przede wszystkim imię i nazwisko, przy czym funkcję indywidualizującą pełni głównie nazwisko - podpis zatem powinien zawierać imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego, w sposób niekoniecznie czytelny, z możliwością opuszczenia kilku liter, lecz charakterystyczny dla osoby podpisanej. (...) Tymczasem wszystkie dokumenty przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu opatrzone są wyłącznie pieczątką radcy prawnego (niespełniającą wymogu-własnoręczności) oraz: nieczytelną „parafką”, w której nie udaje się ustalić choćby jednej litery nazwiska „podpisującego” radcy prawnego.”

 

Czy zarzut Odwołującego jest słuszny?

 

Czytaj więcej ...

Czy złożenie parafy w JEDZ w miejscu przeznaczonym na złożenie podpisu może stanowić podstawę odrzucenia oferty? >>>

 

Czytaj także ...

Forma pisemna - wymagania >>>

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję