Czy zamawiający mógł poprawić zaoferowany termin wykonania zamówienia z „30 maja 2014 r.” na „30 maja 2015 r.”?

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl

www.wPrzetargach.pl

 

Czy zamawiający mógł poprawić zaoferowany termin wykonania zamówienia z „30 maja 2014” na „30 maja 2015”?

 

W dniu 2 kwietnia 2014 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie wykonawcy S. S.A. (dalej "Odwołujący"), w którym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie m. in.:

  1. art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i art. 14 Pzp w zw. z art. 66 ustawy - Kodeks cywilny poprzez niezasadne przyjęcie przez Zamawiającego możliwości dokonania poprawy w formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu zamówienia, a mianowicie dokonanie poprawy w pkt 2 formularza oferty wykonawcy - P.R.I (…) - w ten sposób, że zamiast treści „Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30.05.2014” jest „Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 2015 r.” i uznanie tak dokonanej przez Zamawiającego poprawy za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), nie powodującą istotnych zmian w treści oferty, podczas gdy wskutek tak dokonanej poprawy doszło do zmiany o charakterze istotnym treści oferty;
  2. art. 87 ust. 1 zdanie drugie Pzp poprzez naruszenie zakazu zgodnie, z którym niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty wskutek prowadzonych przez Zamawiającego wyjaśnień;

W uzasadnieniu swoich zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.3) określił termin wykonania zamówienia w następujący sposób: „rozpoczęcia nastąpi 26.05.2014, zakończenia 30.05.2015.”

W treści SIWZ - rozdział V „Termin wykonania zamówienia”, Zamawiający wskazał, że „termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 maja 2015 r.”. Natomiast wzór umowy szczegółowej nr (…) (zwana dalej „umową szczegółową”) w § 2 ust. 2 po słowach „wykonanie robót do dnia” pozostawia miejsce wykropkowane, do uzupełnienia. Podobnie wzór oferty stanowiący Formularz nr 1 do SIWZ w pkt 2 zawiera miejsce wykropkowane, gdzie obowiązkiem każdego z wykonawców było określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Odwołujący wskazał, że wykonawca P.R.I. (dalej także „Przystępujący”), którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w formularzu swojej oferty, w pkt 2 stanowiącym o terminie wykonania przedmiotu zamówienia określił termin wykonania zamówienia datą „30.05.2014”.

Odwołujący również wskazał, że w toku czynności oceny i badania ofert, Zamawiający pismem z dnia 10 marca 2014 r. wezwał Wykonawcę P.R.I. do wyjaśnienia czy wykonawca ten „wykona całość zamówienia w zakresie objętym SIWZ w terminie, do którego zobowiązał się w Formularzu Oferty w pkt 2 tj. do dnia 30 maja 2014 r.”. Pismem z dnia 12 marca 2014 r. PRI F. poinformował Zamawiającego, że przy sporządzaniu oferty omyłkowo w formularzu w punkcie 2 wpisał termin wykonania rok 2014 zamiast 2015 (błąd maszynowy). W związku z powyższym prawidłową datą wykonania zamówienia powinna być data 30 maja 2015 r. Wykonawca podtrzymał oświadczenie z pkt 9 formularza oferty dot. podpisania umowy na roboty objęte przedmiotowym postępowaniem na warunkach określonych w SIWZ w szczególności dot. terminu realizacji.

Następnie, Zamawiający pismem z dnia 17 marca 2014 r. zawiadomił P.R.I., że zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp poprawił w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w ten sposób, że w formularzu oferty (Formularz nr 1) w punkcie 2 jest:

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 2014 r.”

a powinno być:

„Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30 maja 2015 r.”.

Zgodnie z przywołanym przepisem Pzp Zamawiający poinformował, że poprawienie takich omyłek będzie ważne o ile Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia nie złoży sprzeciwu.

W odpowiedzi na to pismo Wykonawca pismem z dnia 19 marca 2014 r. wyraził zgodę na poprawienie w ofercie z dnia 24 lutego 2014 r. omyłek z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

Czy Zamawiający prawidłowo dokonał poprawienia terminu wykonania zamówienia?

 

Czytaj więcej ...

Czy zamawiający mógł poprawić zaoferowany termin wykonania zamówienia z „30.05.2014” na „30.05.2015”? >>>

 

Zobacz także ...

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek >>>

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek pisarskich >>>

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych >>>

Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innych omyłek >>>

 

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję