Czy wykonawca może wycofać ofertę i żądać fizycznego zwrotu egzemplarza oferty?

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Zgodnie natomiast z 84 ust. 1 zdanie pierwsze Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Oświadczenie o wycofaniu oferty wywiera skutki prawne, jeżeli zostało ono złożone zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

Niezależnie od użytego w piśmie sformułowania, że „wykonawca żąda fizycznego zwrotu oferty bezpośrednio osobie upoważnionej”, nie ma wątpliwości, że na gruncie przepisów Pzp nie można utożsamiać wycofania oferty ze zwrotem egzemplarza oferty, będącego nośnikiem treści oświadczenia woli.

Wycofanie oferty jest czynnością prawną, która dotyczy wycofania wcześniej złożonego oświadczenia woli i dochodzi do skutku, jeśli zostanie dokonana przed upływem terminu składania ofert. Zwrot egzemplarza oferty jest natomiast czynnością materialno-techniczną, dodatkowo niemającą umocowania w przepisach Pzp, ponieważ z żadnego przepisu Pzp nie wynika, że w przypadku wycofania oferty egzemplarz oferty podlega zwrotowi.

Skuteczność wycofania oferty nie jest w żadnej mierze warunkowana tym, czy zamawiający zwróci wykonawcy ofertę (rozumianą jako nośnik oświadczenia woli). Tym samym pozbawione jakichkolwiek podstaw jest żądanie fizycznego zwrotu oferty bezpośrednio osobie upoważnionej.

Zamawiający nie ma możliwości odmówić wykonawcy wycofania oferty, jest to bowiem czynność prawna wykonawcy, która dochodzi do skutku, o ile zostanie dokonana przed upływem terminu składania ofert. Skutek ten występuje z chwilą gdy oświadczenie o wycofaniu oferty doszło do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią i jest niezależny od zachowania zamawiającego.

W wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r., KIO 1327/16, Krajowa Izba Odwoławcza odnosząc się do  znaczenia oświadczenia o wycofaniu oferty zwróciła uwag e, że wobec złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty dalszy udział wykonawcy w postępowaniu byłby możliwy wyłącznie w sytuacji ponownego złożenia oferty (niezależnie czy tej samej czy zmienionej treści) przed upływem terminu składania ofert, natomiast wszelkie oświadczenia składane po upływie terminu składania ofert nie mogą wywoływać skutków prawnych. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający jest wręcz zobowiązany otworzyć wszystkie oferty, musiał bowiem ustalić, przez kogo poszczególne oferty zostały złożone.

Nie jest możliwe ustalenie, która z ofert została wycofana bez ich otwarcia, a to może nastąpić dopiero w terminie określonym w SIWZ. Natomiast odczytanie przez Zamawiającego ceny oferty wycofanej nie było ani konieczne, ani uzasadnione (wystarczające byłoby odczytanie nazwy wykonawcy i podanie informacji o wycofaniu oferty), niemniej jednak okoliczność ta nie ma znaczenia dla sprawy, o skuteczności wycofania oferty przesądzają bowiem okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia w tym przedmiocie, a zachowanie Zamawiającego nie może zmienić skutków złożenia takiego oświadczenia. Skoro to wykonawca składa oświadczenie o wycofaniu oferty, to o skuteczności tego wycofania decydują wyłącznie okoliczności leżące po stronie wykonawcy (złożenie oświadczenia w odpowiedniej formie i terminie), nie zaś późniejsze zachowanie zamawiającego.

 

Pobierz wzór odpowiedzi na żądanie zwrotu egzemplarza oferty przed upływem terminu składania ofert >>>

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję