Czy wskazanie i wpisanie w danej pozycji w formularzu ofertowym kwoty „0 zł”, gdzie zamawiający wyraźnie wymagał podania cen jednostkowych jest jej wyceną?

Żaden przepis prawa nie zabrania stosowania ceny 0 zł za poszczególne usługi. Należy podkreślić, że zaoferowane ceny 0 złotych dotyczyły poszczególnych opłat, nie zaś za całości oferty. Nie jest to sprzeczne z jakąkolwiek ustawą. Ustawa o cenach, definiując cenę, odwołuje się do wartości, wyrażonej w jednostkach pieniężnych. Ustawa o cenach nie stawia wymogu, aby wartość ta została wyrażona w jednostkach wyższych od zera. Tym samym wartość 0 zł spełnia definicję ceny w rozumieniu tej ustawy.

Określenie ceny realizacji danej usługi w wysokości 0 zł oznacza w istocie niepobranie przez wykonawcę opłaty za realizacji tej usługi. Jednakże brak jest podstaw do uznania, że zakazane jest niepobieranie przez wykonawcę opłaty za poszczególne usługi, zwłaszcza w sytuacji, gdy usługi te nie składają się na całość oferty wykonawcy. Cena całej oferty wykonawcy P. sp. z o.o. jest wyższa od zera. Cena za poszczególne usługi dotyczące opłat połączeniowych wyrażona została w złotych polskich, a tym samym nie jest sprzeczna z ustawą o cenach. Co więcej, powszechnie spotykaną praktyką na rynku jest niepobieranie opłat za poszczególne usługi połączeniowe. Z powyższych względów Izba uznała zarzut za bezzasadny.
Zarzut zaniechania odrzucenia oferty Odwołującego P. sp. z o.o. jako oferty sprzecznej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. która polegać miała na braku realizacji obowiązku określenia wszystkich cen jednostkowych w formularzu ofertowym.

Zaoferowanie ceny 0 złotych za poszczególne usługi opłat za połączenia telefoniczne nie stanowi także niezgodności z SIWZ. Zamawiający w żadnym postanowieniu SIWZ nie zastrzegł, że nie jest możliwe zaoferowanie ceny 0 zł za poszczególne usługi. Już chociażby z tego względu oferta nie jest niezgodna z SIWZ. Ponadto, w treści przytoczonego postanowienia 8.2 SIWZ Zamawiający wskazał, że „Wykonawca określi wszystkie ceny jednostkowe netto wskazane w formularzach ofertowych (załącznik nr 2) oddzielnie dla każdej pozycji”. Wykonawca P. sp. z o.o. określił ceny dla każdej z pozycji. Zamawiający oczekiwał podania w formularzu cenowym cen za opłatę abonamentową i poszczególne usługi połączeniowe. Wykonawca P. sp. z o.o. zastosował się do tego wymagania, określił cenę dla każdej z pozycji, wypełnił formularz ofertowy. Zaś fakt, że wpisał cenę 0 złotych na poszczególne pozycje dotyczące połączeń, nie oznacza, że jego oferta nie odpowiada treści SIWZ.

Nietrafny jest przy tym argument Odwołującego, że brak w treści SIWZ wymogu wliczenia kosztów połączeń w cenę abonamentu, uniemożliwia zaoferowanie za realizację połączeń ceny 0 zł. Zamawiający faktycznie nie wymagał wliczenia kosztów połączeń w cenę abonamentu, co umożliwiło wykonawcom zaoferowanie tej usługi za dodatkową kwotę. Jednakże nieuprawnione jest twierdzenie, że zapisy SIWZ zakazują wykonawcom realizacji połączeń za 0 zł. Takie twierdzenie nie znajduje żadnego oparcia w zapisach SIWZ.

Zdaniem Odwołującego w sytuacji, gdy Zamawiający wyraźnie wymagał wliczenia kosztów połączeń do abonamentu, dawał temu jednoznaczny wyraz w treści SIWZ. Należy jednak zauważyć, że Zamawiający postanowienie o konieczności wliczenia kosztów połączeń do abonamentu wpisał jako wymaganie dla części 2 zamówienia. Jak wyjaśniono, ta część postępowania dotyczyła połączeń w sieci zamkniętej. Zatem Zamawiający mógł wymagać jedynie podania ceny abonamentowej, ponieważ żadne inne opłaty połączeń telefonicznych w takim wypadku nie wchodzą w grę. Ponadto fakt, że Wykonawcy (w części spornej zamówienia) zobowiązani byli do wpisania w tabeli ceny połączeń telefonicznych, nie wyklucza, że cena ta wynosić będzie 0 zł. Z faktu, że Zamawiający nie wpisał do SIWZ postanowienia (dla części spornej zamówienia), że koszt poszczególnych połączeń telefonicznych powinien zostać wliczony do abonamentu, nie można wywodzić, że niemożliwe było podanie ceny 0 zł. Nie jest to sprzeczne z SIWZ.

Izba podziela stanowisko wyrażone w wyroku KIO 496/10: „Wskazanie i wpisanie w danej pozycji kwoty „0 zł" jest jej wyceną. „0" jest liczbą występującą w matematyce europejskiej co najmniej od średniowiecza, uznawaną za liczbę rzeczywistą, całkowitą i wymierną. Symbolowi „0" przypisana jest więc konkretna wartość liczbowa. Wskazanie kwoty „0 zł" stanowi więc wycenę danej pozycji w przeciwieństwie do braku podania jakiejkolwiek wartości liczbowej, który należałoby uznać za brak wyceny, czyli podając kwotę „0 zł" wykonawca wskazał jaką wartość dla niego przedstawia. Wskazanie, iż jest to wartość granicznie niska, tzn. poinformowanie, iż dany element jest - mówiąc potocznie - bezwartościowy, jak najbardziej stanowi jego wycenę, a liczba „0" przyporządkowana do jednostek pieniężnych, w których wycena została dokonana, taki wynik wyceny wyraża i obrazuje”. W ocenie Izby, nie można uznać dokonanej w taki sposób wyceny jako niedopuszczalnej w kontekście postanowień SIWZ, gdyż specyfikacja nie zastrzegała niedopuszczalności takiej wyceny poszczególnych usług.

 

Wyrok z dnia 9 lipca 2014 r., KIO 1302/14


 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję