Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jest złożone z chwilą, gdy doszło do wykonawcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. W przypadku faksu, jest to moment uzyskania raportu z jego transmisji. Zamawiający, przesyłając zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że zawiadomienie zostało wysłane z jego aparatu nadawczego oraz odebrane przez aparat wykonawcy. Wydruk ten stwarza jednocześnie domniemanie prawne, że zawiadomienie doszło do wykonawcy w sposób pozwalający wykonawcy zapoznać się z treścią zawiadomienia. Wydruk ten jest zarazem dowodem dojścia zawiadomienia do wykonawcy, chyba że ten wykaże środkami przewidzianymi w przepisach prawa, że przykładowo z powodu zakłóceń pracy jego faksu nastąpiło takie zniekształcenie treści przesłanego zawiadomienia, że stało się ono niezrozumiałe dla niego. W takim przypadku nie można uznać, że zawiadomienie przesłane za pomocą faksu doszło do wykonawcy tak, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

Sam wydruk kontrolny potwierdzający wysłanie zawiadomienia za pomocą faksu z potwierdzeniem odebrania go przez wykonawcę, nie jest dowodem pewnym, lecz tylko dowodem prima facie (na pierwszy rzut oka), że wykonawca mógł zapoznać się z treścią przesłanego zawiadomienia. Dowód pewny stanowi dopiero potwierdzona przez wykonawcę kopia faksu. Ustawodawca przewidział natomiast możliwość żądania potwierdzenia otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia przesłanego za pomocą faksu. Służy to uzyskaniu pewności, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu zostały skutecznie przesłane wykonawcy. Rzeczą zamawiającego jest natomiast skorzystanie z tej możliwości, jeśli chce następnie wywodzić z tej okoliczności skutek w postaci domniemania przesłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.

W uzasadnieniu wyroku SN z dnia 18 marca 2008 r., IV CSK 9/08, LEX nr 371831, Sąd wskazał, że „art. 61 k.c. nie wymaga, aby adresat oświadczenia rzeczywiście zapoznał się z jego treścią. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Jednak sam wydruk kontrolny potwierdzający wysłanie faksu z potwierdzeniem odebrania go przez adresata, nie jest dowodem pewnym, lecz tylko dowodem prima facie, ze odbiorca mógł zapoznać się z zawartym w jego treści oświadczeniem woli. Dowód pewny stanowi natomiast potwierdzona przez odbiorcę kopia faksu”. Jak natomiast wskazano w uchwale SN z dnia 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSP 2004, z. 9, poz. 109, „faks (telefaks) polega na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych (pisma, rysunków, nut itp.) między dwoma aparatami, z których - w konkretnej sytuacji - jeden jest aparatem nadawcy wiadomości, a drugi – odbiorcy. Jest przy tym charakterystyczne, a zarazem istotne to, że osoba składająca oświadczenie woli za pomocą telefaksu otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że powyższe oświadczenie zostało wysłane z jej aparatu nadawczego (wysyłającego) oraz odebrane przez aparat odbiorcy.

Ów wydruk stwarza równocześnie domniemanie prawne, że oświadczenie doszło do adresata w sposób określony w art. 61 KC, to znaczy w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy. Wydruk ten jest bowiem - podobnie jak recepis pocztowy - traktowany w doktrynie jako tzw. dowód prima facie, to znaczy dowód, który jest dowodem dojścia oświadczenia woli do adresata, dopóki adresat nie wykaże środkami przewidzianymi w przepisach postępowania cywilnego, że na przykład z powodu zakłóceń pracy aparatu odbiorczego nastąpiło takie zniekształcenie tekstu przesłanego oświadczenia, iż stało się ono niezrozumiałe. W takim też wypadku nie ma podstaw do uznania, że oświadczenie woli wysłane za pomocą telefaksu (faksu) doszło do adresata w znaczeniu przyjętym w art. 61 KC. Poza jednak takimi sytuacjami, jak przykładowo wskazane, oświadczenie woli wysłane i odebrane za pomocą telefaksu należy uważać za złożone z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią. Chwilą tą jest chwila odbioru faksu przez aparat adresata” (zob. wyrok KIO z dnia 6 września 2012 r., KIO 1801/12.” (…)

Pojęcie przesłania oznacza nadanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie doręczenie drugiej stronie. Ponieważ niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej z nich (art. 92 ust. 1), należy przyjąć, że jeżeli zamawiający nie zawiadomił jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej, termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, liczy się od przesłania zawiadomienia ostatniemu z tych wykonawców.

Jeżeli zamawiający przesyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem operatora pocztowego wystarczy dowód przesłania.

Żądanie tzw. zwrotki jest nieuprawnione, ponieważ bieg terminu, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, liczy się od przesłania zawiadomienia, a nie doręczenia.

 

Opracowanie: Zespól wPrzetargach

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję