Wykluczenie wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo

Wykluczenie wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp.

Przepis art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp nie różnicuje pozycji wykonawców ze względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej. O ile więc z istoty rzeczy członkostwo w organach, a także status wspólników odnosi się tylko do wykonawców, których ze względu na przyjętą formę prowadzenia działalności może dotyczyć, to przepis odnoszący się do prokurenta skierowano do każdego wykonawcy. Jest to zgodne z zasadą zakazu dyskryminacji ze względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej i zasadę równego traktowania, które muszą przesądzać, że niekaralność osoby prokurenta jest wymogiem wobec wszelkich wykonawców.

Także wykładnia prowspólnotowa nakazuje, by pojęcie prokurenta było odczytywane w świetle przepisów unijnych. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej ustalające treść jednolitego dokumentu stanowi, że badaniu podlega to, czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok. Prokurentów mogą powoływać przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, natomiast nie mogą przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegający obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Poza ustaleniem, że pełnomocnik nie jest prokurentem w rozumieniu przepisu art. 1091 k.c., to zestawienie przepisów pkt 13 i 14 jednoznacznie wskazuje również, że przesłanki wykluczenia wymienione w pkt 13 dotyczą wykonawcy będącego osobą fizyczną skazanego za przestępstwo, o którym mowa w tym punkcie, natomiast z pkt 14 wynikają przesłanki wykluczenia wykonawcy skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13, funkcjonującego w formie prawnej, w której występują: urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent.

„Obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp jako wykonawcy, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w związku ze skazaniem za przestępstwo wymienione w pkt 13 ust. 1 art. 24 ustawy, dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną skazanego za przestępstwo. Z kolei przepis art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp dotyczy wykluczenia wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. Jak wyżej wykazano brak jest przesłanek do zakwalifikowania pełnomocnika (…) jako prokurenta wykonawcy, o którym stanowi pkt 14.

Poza ustaleniem, że pełnomocnik nie jest prokurentem w rozumieniu przepisu art. 1091 k.c., to dodatkowo zestawienie przepisów pkt 13 i 14 jednoznacznie wskazuje, że przesłanki wykluczenia wymienione w pkt 13 dotyczą wykonawcy będącego osobą fizyczną skazanego za przestępstwo, o którym mowa w tym punkcie, natomiast z pkt 14 wynikają przesłanki wykluczenia wykonawcy skazanego za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13, funkcjonującego w formie prawnej, w której występują: urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent” (wyrok z dnia 17 stycznia 2017 r., KIO 31/17).

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję