Pojęcie „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona” nie jest tożsame z pojęciem „wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”

Pojęcie „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona” nie jest tożsame z pojęciem „wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”

 

W procedurze odwróconej, dokonanie oceny danej oferty jako oferty ocenionej jako najkorzystniejszej nie oznacza jeszcze, że wykonawca ten uzyska zamówienie. Umowę o udzielenie zamówienia zawiera się bowiem z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a jednocześnie wybór ten nie został zaskarżony (a więc jest - niejako - „prawomocny”).

Pojęcie „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona” nie jest tożsame z pojęciem „wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą”.

Wyrażenie „zamawiający przed udzieleniem zamówienia” oznacza, że zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, nie tylko przed podpisaniem umowy, a także przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie może bowiem nastąpić przed stwierdzeniem, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferowane przez tego wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Oferta najwyżej oceniona to oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania, a oferowane przez tego wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Jeżeli w procedurze odwróconej po ustaleniu, którego wykonawcy oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza zamawiający stwierdzi, że oferta ta podlega odrzuceniu lub w stosunku do tego wykonawcy będą zachodzić przesłanki wykluczenia, zamawiający będzie obowiązany odpowiednio ofertę odrzucić lub wykonawcę wykluczyć.

Zamawiający może uzyskać informacje o podstawie odrzucenia oferty lub wykluczeniu wykonawcy dopiero z dokumentów dostarczanych przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp.

Sam fakt oceny oferty wykonawcy jako oferty ocenionej jako najkorzystniejszej nie niesie jeszcze za sobą żadnych konsekwencji prawnych, a w szczególności nie wiąże w żaden sposób zamawiającego.

 

Należy zauważyć również, że do podpisania umowy zamawiaja,cy może unieważnuić każdą podjęyta czynność , także wybór najkoezystniejszej oferty.

 

Oporacowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję