Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp wynika, że tylko co do zasady unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp może nastąpić wtedy, gdy zamawiający przed unieważnieniem postępowania dokona wyboru najkorzystniejszej oferty („cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną”)

[zob także wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r., KIO 1565/17 („W świetle przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie dostrzec należy, że mocą przepisu art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Analiza powołanych przepisów, zdaniem Izby, prowadzi do wniosku, iż zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania co do zasady w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Natomiast obowiązek ten może odpaść w sytuacji, w której zamawiający będzie mógł przeznaczyć na realizację zamówienia wyższą kwotę, odpowiadającą cenie oferty najkorzystniejszej lub z najniższą cenę.”]

W procedurze odwróconej po dokonaniu oceny ofert i ustaleniu, że wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu (a więc także po dokonaniu wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni (5 ni), terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i złożeniu przez wykonawcę tych oświadczeń i dokumentów), następuje wybór oferty tego wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej, a następnie niezwłoczne zawiadomienie wykonawców o tym wyborze.

Jeżeli jednak po badaniu ofert, a więc także po poprawieniu w ofertach omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 Pzp (ale jeszcze przed oceną ofert), oferta z najniższą ceną będzie przewyższać kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zamawiający może unieważnić postępowanie już na tym etapie. W takim przypadku dokonanie oceny ofert oraz dalszych czynności (np. wezwania wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty) są bezprzedmiotowe i niepotrzebne.

W takim przypadku zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Już po badaniu ofert.

Należy pamiętać, że poprawienie omyłek w ofercie jest obowiązkiem zamawiającego. Wskutek poprawienia omyłek w ofercie, cena oferty ulega zmianie. Po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, „oferta z najniższą ceną” już może nie przewyższać kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Opracowanie: Zespół conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję