To wykonawca ma udowodnić, że zastrzeżone informację są tajemnicą przedsiębiorstwa

Wykonawca jest obowiązany, zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, do złożenia w przetargu nieograniczonym wraz z ofertą informacji, w której powinien wykazać, że w stosunku do zastrzeżonej informacji, którą on uznał za tajemnicę przedsiębiorstwa, są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może natomiast zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert|: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Z art. 8 ust. 3 Pzp wynika, że wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje spełniają wszystkie przesłanki określone w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W obecnym stanie prawnym, zamawiający nie żąda zatem wyjaśnień w celu ustalenia, czy informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tylko dokonuje oceny zastrzeżonych informacji na podstawie złożonych wraz z ofertą informacji, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W wyroku z dnia 2 marca 2015 r., KIO 279/15, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Ustawodawca jednoznacznie w ustawie (Prawo zamówień publicznych) określił termin na zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jak również na wykazanie, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wykonawca zobligowany jest dokonać tego nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wynika z powyższego, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie. Zamawiający obowiązany jest do badania skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w postepowaniu / przy czym w obecnym stanie prawnym badanie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego.

To na wykonawcy obecnie ciąży obowiązek wykazania, ze zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tym samym ukształtowany w ustawie (Prawo zamówień publicznych) obowiązek należy odczytywać jako podjęcie przez wykonawcę niezbędnych działań w celu utrzymania niejawności złożonych informacji, co stanowi również wymóg konieczny, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do uznania, ze informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa taką tajemnicę stanowią.
W przypadku zaniedbania przez wykonawcę wykazania, że zastrzeżone przez niego w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzi do tego, że zastrzeżenie tajemnicy będzie nieskuteczne. W takim przypadku wykonawca nie może powoływać się na ochronę informacji zawartych w złożonej ofercie, na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp.

A więc to wykonawca ma udowodnić, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

Zespół: conexis.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję