O skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Do skutecznego zastrzeżenia określonych informacji zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa konieczne jest wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca musi więc wskazać, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, dlaczego. A to oznacza, że wykonawca powinien wyczerpująco udowodnić, że zastrzeżone informacje spełniają ustawowe podstawy pojęcia tajemnica przedsiębiorstwa.

W aktualnym stanie prawnym (art. 18 ust. 3 Pzp) warunkiem koniecznym dla zachowania poufności informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie przez wykonawcę powołującego się na tajemnicę, nie później, niż z przekazaniem takich informacji, informacji, że dana informacja nie może być udostępniana oraz wykazania, iż ta informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. I to musi wykazać wykonawca w stosunku do każdej zastrzeżonej informacji. Samo oświadczenie przez wykonawcę, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest wystarczające do uznania tych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca powinien wskazać konkretne okoliczności, czy chociażby działania, które zostały podjęte przez wykonawcę, tj. np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, wskazującymi, iż zastrzeżona informacja nie może zostać w żaden sposób upubliczniona. Pod pojęciem „wykazania” należy rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie dowodów na jego potwierdzenie. 

Przy czym użyte przez ustawodawcę sformułowanie, w którym akcentuje się obowiązek „wykazania”, oznacza coś więcej aniżeli samo wyjaśnienie (uzasadnienie) powodów objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Z pewnością za takie „wykazanie” nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzające się de facto do przytoczenia elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa wynikającej aktualnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli wykonawca nie wykazał wyczerpująco, dlaczego konkretna informacja (np. treść zobowiązania podmiotu trzeciego) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (tj. spełnia wszystkie wymagania z art. 11 ust. 2 uznk), to taka informacja jest jawna. Uzasadnienie powinno zostać złożone wraz z zobowiązaniem. 
 

 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję