Formularz oferty nie musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia?

W wyroku z dnia 28 stycznia 2008 r, KIO/UZP 117/07, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Żaden przepis prawa nie obliguje wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wpisywania w formularzu ofertowym w miejscu wykonawca wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli do oferty załączone zostało pełnomocnictwo wynikające z treści art. 23 ust. 2 Pzp to za wystarczające można  w przedmiotowej sprawie uznać wpisanie nazwy lidera konsorcjum do formularza ofertowego w miejsce wykonawcy skoro przy nazwie swojej firmy wskazał, że działa jako lider konsorcjum.”

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej dokonując oceny złożonej oferty przez Odwołującego uznał za bezpodstawne kwestionowanie  przez Zamawiającego oferty Odwołującego jako oferty złożonej przez konsorcjum. Z analizy zawartości wypełnionego przez Odwołującego formularza ofertowego wynika, że ofertę składa S. (…) działając jako lider konsorcjum ( rubryka :nazwa wykonawcy). Z kolei z udzielonego i załączonego do oferty pełnomocnictwa ( deklaracja w sprawie ustanowienia lidera) wynika, ze lider to jest S. (..) dokonuje  wszelkich czynności faktycznych i prawnych.  

W związku z powyższym nie można czynić Odwołującemu zarzutu z tytułu, iż w formularzu ofertowym w miejscu wykonawca nie wypisał nazw wszystkich wykonawców  to jest  S. (…) i Piotr O. „P.(…)” w K., a wpisał tylko pełnomocnika ( lidera konsorcjum) to jest SITA Kościerzyna Sp. z o.o.  śaden przepis prawa nie obliguje wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do wpisywania w formularzu ofertowym w miejscu wykonawca wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli do oferty załączone zostało pełnomocnictwo wynikające z treści art. 23 ust. 2 Pzp to za wystarczające można w przedmiotowej sprawie uznać wpisanie nazwy lidera konsorcjum do formularza ofertowego w miejsce wykonawcy skoro przy nazwie swojej firmy wskazał, że działa jako lider konsorcjum. 

Również skład orzekający nie podzielił poglądu Zamawiającego, że przedmiotowe pełnomocnictwo dyskwalifikuje fakt, że zarówno umowa konsorcjum, jak i deklaracja o ustanowieniu lidera ( załącznik do umowy ) nie zawierają daty ich sporządzenia. Skoro pełnomocnictwo oraz umowa zostały przedłożone do oferty to znaczy , że są skuteczne na dzień  złożenia oferty.

Nie ma znaczenia również fakt, że w § 4 umowy zawarto zapis, że umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.02.2008r. do dnia 31.01.2010 r., bowiem jest to okres realizacji umowy zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.  Reasumując skład orzekający Izby stwierdził za usprawiedliwiony zarzut Odwołującego naruszenia art.65 § 1 k.c. Zgodnie z którym oświadczenie woli należy tłumaczyć tak jak wymagają tego ustalone zwyczaje, zasady współżycia społecznego. Tym ustalonym zwyczajem jest fakt przedkładania pełnomocnictwa  do oferty, wynikający z art.23 ust. 2 Pzp, który przewiduje obowiązek pełnomocnictwa w przypadku składnia oferty wspólnej przez wykonawców.

Zamawiający odmawiając złożenia oferty wspólnej Odwołującemu naruszył art. 7 ust. 1 o równym traktowaniu wykonawców w związku z art. 23 ust. 3 Pzp. Ustawodawstwo polskie jak i unijne w celu zapewnienia możliwości udziału w postępowaniu podmiotom słabszym na danym rynku dopuściło możliwość składania ofert wspólnych. Brak jest szczegółowych wymogów co do formy prawnej w jakiej podmioty mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Jedynym wymogiem jest ustanowienie pełnomocnika. Taki pełnomocnik w niniejszej sprawie został ustanowiony.

Zamawiający odmawiając wykonawcom prawa do składania oferty wspólnej zawyżał wymogi względem mniejszych przedsiębiorców i uniemożliwia korzystanie z doświadczenia potencjału technicznego drugiego uczestnika Konsorcjum. Takie działanie prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców i powoduje niewspółmierność warunków dla podmiotu występującego samodzielnie  i wykonawcy działającego wspólnie. Tym samym Zamawiający bezpodstawnie potraktował Odwołującego jako wykonawcę składającego ofertę indywidualnie wzywając S. (…) K. do  złożenia wykazów sprzętu i osób, przy pomocy których będzie wykonywane zamówienie. Bowiem oferta Odwołującego zawiera pełnomocnictwo udzielone zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, SIWZ oraz zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy.

Z treści pełnomocnictwa (deklaracja w sprawie ustanowienia lidera) wynika w imieniu jakich wykonawców lider składa ofertę.

Natomiast z treści Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa nie wynika, że w Formularzu ofertowym składanym przez Konsorcjum muszą być wymienieni wszyscy wykonawcy. W tym stanie rzeczy nie można zgodzić się z poglądem Zamawiającego, że wszyscy konsorcjanci powinni być wymienieni w Formularzu ofertowym, a pełnomocnictwo złożone do oferty bez daty nie jest skuteczne.”

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję