Czy zamawiający może żądać złożenia z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego parafą?

Czy zamawiający może żądać złożenia z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego parafą?

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie natomiast z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia są istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

W świetle powyższych przepisów wzór umowy nie jest dokumentem niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Żądanie złożenia z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego parafą jest nie tylko nieuprawnione, ale także niedorzeczne na gruncie przepisów Pzp.

Niezłożenie z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego parafą przez wykonawcę, jeżeli zamawiający żąda złożenia takiego wzoru umowy, nie stanowi zatem podstawy odrzucenia oferty.

Ponieważ wzór umowy jest elementem specyfikacji istotnych warunków, żądanie złożenia z ofertą wzoru umowy podpisanego przez wykonawcę lub opatrzonego parafą, byłoby żądaniem złożenia z ofertą części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję