Czy zamawiający może ujawnić kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ?

Celem przepisu art. 86 ust. 3 Pzp jest uniemożliwienie zamawiającemu nieuzasadnionego unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Co do zasady kwota ta stanowi wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stanowi również punkt odniesienia dla oceny, czy w danym stanie faktycznym zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

W wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., KIO 1642/14, wskazano, że kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, „stanowi jedynie o środkach finansowych zabezpieczonych w budżecie danej jednostki zamawiającej na sfinansowanie konkretnego przedsięwzięcia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Cel podawania tej kwoty tuż przed otwarciem ofert, kiedy jeszcze zamawiający nie mógł zapoznać się z konkretnymi wycenami ofertowymi dokonanymi przez wykonawców w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, związany jest z zabezpieczeniem interesów wykonawców, aby nie dochodziło do nieuprawnionych działań po stronie zamawiającego związanych z unieważnianiem postępowania o zamówienia publiczne z powodu braku środków na sfinansowanie danego zamówienia. Kwota ta w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT, ale nie zawsze musi to być faktycznie ta kwota”.

Podanie bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ma służyć przede wszystkim wykonawcom, jako ich zabezpieczenie przed nieuprawionym unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego. Tuż przed otwarciem ofert Zamawiający, uwzględniając jedynie swoje możliwości finansowe, nie znając jeszcze wartości ofert złożonych w postępowaniu, podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (zob. wyrok z dnia 25 października 2013 r., KIO 2421/13).

W wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r., KIO 2804/13; KIO 2821/13, skład orzekający wskazał na na szczególny gwarancyjny charakter omawianego przepisu, który  został wprowadzony do ustawy jako skonkretyzowanie zasady jawności i przejrzystości postępowania.

Wcześniejsze ujawnienie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie przekreśla zatem zasady jawności, a wręcz przeciwnie, wzmacnia ją. W sytuacji, kiedy nikt nie będzie obecny podczas otwarcia ofert, takie wcześniejsze ujawnienie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia uniemożliwia po otwarciu ofert jej zmianę, tak by dostosować ją do cen złożonych ofert i unieważnić postępowanie. A temu ma między innymi przeciwdziałać art. 86 ust. 3 Pzp.

W wyroku KIO/UZP 586/09; KIO/UZP 600/09, Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 86 ust. 3 Pzp przez umieszczenie we wzorze umowy kwoty stanowiącej maksymalne zobowiązanie zamawiającego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przepis art. 86 ust. 3 Pzp zobowiązuje jedynie zamawiającego do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która zwykle wynika z możliwości finansowych zamawiającego określonych w stosownym dokumencie. Podanie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia we wzorze umowy nie prowadzi do naruszenia art. 86 ust. 3 Pzp, ponieważ nie jest równoznaczne z tym, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający nie poda tej kwoty. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że informacja na temat kwoty środków posiadanych przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia może być także uzyskana w drodze dostępu do informacji publicznej. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ta powinna dotyczyć zamówienia rozumianego kompleksowo, tj. również z przewidywanym prawem opcji (zob. wyrok z dnia 18 stycznia 2016 r., KIO 2482/16).

 

Józef Edmund Nowicki

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję