Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?

Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?


Przedmiotem sporu pomiędzy przedmiotowym stronami jest kwestia, czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem.

W trakcie rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła iż Odwołujący nie kwestionował podanej przez Zamawiającego w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 8 % stawki podatku VAT jako prawidłowej, zamiast wskazanej w formularzu cenowym przez Odwołującego stawki 23 %. Jednakże zarzucił, iż ze w względu na stanowisko, że to Zamawiający ustala właściwą stawkę podatku VAT dla danego przedmiotu zamówienia, to podana stawka przez Odwołującego miała tylko znaczenie poglądowe nie mogące wywierać skutku w postaci odrzucenia jego oferty.

(...)

Uznanie za prawidłową, ceny z błędnie podaną stawką VAT, narusza nie tylko przepisy prawa, ale także interesy innych wykonawców biorących udział w postępowaniu, co w konsekwencji prowadzi do uchybienia zasadom równego traktowania uczestników postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zaprzecza regułom uczciwej konkurencji.

Krajowa Izba Odwoławcza uznaje, że Zamawiający dokonując oceny ofert - w tym i prawidłowości ustalenia ceny ofertowej, winien znać kwotę netto oraz stawkę podatku VAT jaka według wykonawcy winna znaleźć zastosowanie w zakresie danego zamówienia. Dlatego też zasadnie w części III SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny netto i właściwej stawki podatku VAT.

Tak ustalony sposób podania ceny nie był kwestionowany przez wykonawców, co potwierdza fakt, że każdy z wykonawców składający ofertę w tym postepowaniu, (także odwołujący) podali oprócz kwoty netto także stawkę podatku VAT, która winna znaleźć zastosowanie w tym postepowaniu.

Prezentowane na rozprawie w zakresie skutków wskazania niewłaściwej stawki podatku VAT, odmienne stanowisko Odwołującego Krajowa Izba Odwoławcza ocenia jako wynik przyjętej strategii dla obrony złożonej oferty.

Niewątpliwym jest, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 zdefiniował pojęcie ceny na gruncie zamówień publicznych o której mowa w art. 2 pkt 1 Pzp, iż „Definiując w art. 2 pkt 1 pojęcie ceny, ustawodawca odwołał się do ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), który stanowi, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Podatek ten (VAT) jest więc niewątpliwie składnikiem ceny, elementem, który tworzy cenę brutto i ostatecznie decyduje o jej wysokości" (zdaniem Izby teza ta pozostaje aktualna pomimo zastąpienia ustawy o cenach, ustawą z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług Dz.U. poz. 915).

Przywołany wyżej przepis art. 91 ust. 3a Pzp zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, nie stanowi zmiany w zakresie badania ceny oferty, jednakże dla przejrzystości rozliczania VAT ustala zasadę, że w przypadku odwróconego mechanizmu VAT wyliczony kwotowo podatek występuje tylko po stronie płatnika podatku, czyli Zamawiającego - stanowiąc, że Zamawiający do otrzymanej faktury z podaną kwotą netto dolicza prawidłową kwotę podatku VAT.
W celu prawidłowego porównania cen ofert, złożonych w trybie zamówień publicznych, Zamawiający powinien szczegółowo badać stawkę VAT wskazaną przez wykonawcę i to nie tylko ze względu na ewentualny obowiązek rozliczenia podatku w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, ale również z uwagi na odpowiedzialność Zamawiającego za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zauważyć należy także, że w przypadku kryterium oceny, jakim jest cena, dla porównania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający powinien brać pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych przez siebie środków publicznych, a zatem kwotę, jaką będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia, a więc zawierającą także podatek od towarów i usług.

Dlatego też niezbędne jest wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT jaki Zamawiający w przypadku odwróconego mechanizmu VAT winien doliczyć do podanej ceny netto. Powyższe stanowisko, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lutego 2005 r. V Ca 2981/04, zgodnie z którym „pod pojęciem «ceny» należy na gruncie Prawa zamówień publicznych rozumieć cenę brutto (a więc z naliczonym VAT). Taką cenę zamawiający powinien przyjąć na potrzeby oceny i porównania ofert".

Aby móc dokonać porównania cen ofert Zamawiający winien znać stawkę podatku VAT, by ustalić wielkość tego podatku dla ustalenia ceny oferty danego wykonawcy. Właściwe ustalenie w ofercie przez wykonawcę stawki VAT odnoszącej się do konkretnego przedmiotu zamówienia podlega weryfikacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. To Zamawiający, niezależnie od procedury rozliczania podatku VAT jest odpowiedzialny za prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego, mając także na względzie porównywalność ofert złożonych w postępowaniu.

Zauważyć należy, że art. 91 ust. 3a Pzp kształtuje cenę w znaczeniu funkcjonalnym, ponieważ do ceny w znaczeniu wskazanym w ustawie nakazuje dodać VAT rozliczany przez Zamawiającego. Pozwala więc na obliczenie rzeczywistych wydatków Zamawiającego związanych z danym zamówieniem. Izba uznaje, że do obowiązków wykonawcy składającego ofertę, w zakresie ceny należy podanie kwoty netto i stawki podatku VAT, natomiast Zamawiającego obciąża obliczenie i rozliczenie z organem skarbowym tego podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i rozważenia Izba uznaje, ze Odwołujący wskazał Zamawiającemu niewłaściwą stawkę podatku VAT, a to stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązywało Zamawiającego do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający w SIWZ nie wskazał sugerowanej stawki podatku VAT i tym samym nie mógł skorzystać z możliwości jej poprawy jako omyłki. Izba podkreśla, że w tym postepowaniu obowiązek wskazania stawki podatku VAT wynikał z postanowień SIWZ. Wykonawca nie może podać dowolnej stawki podatku VAT lecz winien podać stawkę właściwą tj. taką jaka winna być zastosowana adekwatnie do przedmiotu zamówienia. Fakt podania niewłaściwej stawki podatkowej w ofercie Odwołującego nie był przedmiotem sporu w tym postępowaniu.

 

Wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., KIO 1462/17

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję