Czy brak podania w formularzu ofertowym nazwy producenta, typu lub modelu zaoferowanego monitora, zawsze stanowi nieusuwalny brak oferty?

Czy brak podania w formularzu ofertowym nazwy producenta, typu lub modelu zaoferowanego monitora, zawsze stanowi nieusuwalny brak oferty?
 
Brak podania w formularzu ofertowym producenta, typu/modelu zaoferowanego monitora, stanowi nieusuwalny brak oferty, ponieważ oznacza brak złożenia oświadczenia woli Odwołującego, co do tego jaki konkretny monitor oferuje.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się z Zamawiającym, że sposób sporządzenia oferty przez Odwołującego uniemożliwia zbadanie tej oferty przez Zamawiającego pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie można braku podania przez Odwołującego wymaganych danych, identyfikujących objęty zamówieniem monitor, uznać za inną omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. Jakkolwiek jest to niezgodność oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jednak nie można tego braku uznać za omyłkę i to taką która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 125 zestawów komputerów, w tym 125 monitorów, a zatem brak dotyczy znaczącej części zamówienia.

Ponadto sugerowane przez Odwołującego uzupełnienie przez Zamawiającego oferty Odwołującego o konkretny model monitora, z uwagi na brak w ofercie informacji o konkretnym monitorze, jaki Odwołujący zamierza zaoferować Zamawiającemu, mogłoby nastąpić dopiero po wystąpieniu o wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, co stanowiłoby niedozwolone negocjacje oraz zmianę treści oferty po upływie terminu jej złożenia.

Nie można natomiast podzielić stanowiska Odwołującego, iż powyższy brak podania producenta i modelu monitora jest jedynie brakiem formalnym, niemającym istotnego znaczenia. Przeciwnie, jest to brak o istotnym znaczeniu, dotyczy bowiem braku w zakresie wymaganego oświadczenia woli wykonawcy.

Brak w ofercie informacji umożliwiającej dokonanie jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu - poprzez wskazanie jego typu/modelu oraz producenta uniemożliwia Zamawiającemu jego identyfikację, a tym samym niemożliwe jest dokonanie jakiegokolwiek badania i oceny zgodności z postawionymi wymaganiami.

Wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty o producenta i model oferowanych monitorów stanowiłoby naruszenie przepisu art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp przez naruszenie zasady dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

 

Wyrok z dnia 11 stycznia 2019 r., KIO 2665/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję