Czy zamawiający musi poprawić omyłki wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny

W wyroku z dnia 7 lutego 2024 r., KIO 146/24 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „dopuszczalna na gruncie ustawy Pzp jest sytuacja, w której wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zawierają omyłki. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „często takie omyłki występują w samych ofertach, a jednak ustawa Pzp wprowadza możliwość ich poprawiania np. w sytuacji gdy nie powodują istotnych zmian w treści oferty (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Złożenie wyjaśnień ceny jest jednak tym trudniejsze, że często jest ograniczone krótkimi terminami narzucanymi przez zamawiających. Ryzyko popełnienia błędu jest więc realne. Wskazać jednak należy, uwzględniając cel przepisu art. 224 ust. 1 pkt 8 oraz art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, że drobne omyłki i błędy kalkulacyjne, które nie wpływają na ogólny odbiór wyjaśnień, tj. nie powodują, że wyjaśnienia nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu, zdaniem Izby, nie powinny stanowić powodu do odrzucenia oferty wykonawcy z uwagi na rażąco niską cenę. Przepisy dotyczące ceny rażąco niskiej nie służą temu by usuwać z postępowania wykonawców, których wyjaśnienia obarczone są jakimiś brakami, a temu by chronić zamawiających i interes publiczny przed narażeniem na ryzyko nieprawidłowej realizacji zamówienia z uwagi na niedoszacowanie ceny oferty.”

Dlatego też zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej „instytucja zamawiająca, która zidentyfikuje nieścisłości w wyjaśnieniach powinna w pierwszej kolejności ocenić czy wpływają one na ogólny ich odbiór, tj. czy powodują, iż wyjaśnienia jako całość nie uzasadniają ceny podanej w ofercie w dostatecznym stopniu. Jeśli faktycznie charakter błędów jest na tyle istotny, że poddaje w wątpliwość całość złożonych wyjaśnień, sankcja odrzucenia oferty jest uzasadniona. Nie powinny jednak prowadzić do odrzucenia oferty błędy mało istotne czy też pomyłki kalkulacyjne o marginalnym znaczeniu. Tego typu podejście jest przejawem nadmiernego formalizmu i nie ma nic wspólnego z celem, dla jakiego przepisy art. 226 ust. 1 pkt 8 i art. 224 ust. 6 ustawy Pzp zostały wprowadzone do ustawy Pzp.”

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej „charakter omyłki popełnionej przez Odwołującego nie powinien był wpłynąć tak dalece na odbiór złożonych przez niego wyjaśnień by zastosować wobec niego sankcję, jaką jest odrzucenie oferty. Niedoszacowanie kalkulacyjne bez problemu mieści się w przewidzianych rezerwach czy też może po prostu obniżyć zakładany na bardzo wysokim poziomie zysk. Zakwestionowane działanie Zamawiającego było zdaniem Izby nieproporcjonalne do skali popełnionego przewinienia, a tym samym Izba nakazała unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego.

Wskazać również należy, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny. Ugruntowanym już w orzecznictwie stanowiskiem jest, że z błędem w obliczeniu ceny lub kosztu będziemy mieli do czynienia w przypadku nieuwzględnienia (lub uwzględnienia w sposób nieprawidłowy) w wyliczeniu ceny lub kosztu wszystkich elementów ceno lub kosztotwórczych, wynikających z przepisów prawa oraz cech przedmiotu zamówienia, jego zakresu lub warunków realizacji. Do popełnienia błędu w obliczeniu ceny lub kosztu dochodzi w wyniku błędnego rozpoznania stanu prawnego lub faktycznego przez wykonawcę, wynikającego z przepisów prawa lub wymagań określonych w SWZ i przyjęcia nieprawidłowych podstaw dokonywanej kalkulacji, nie znajdujących uzasadnienia prawnego lub w wymaganiach zamawiającego (tak: wyrok z dnia 27 marca 2023 r., KIO 691/23).

Tymczasem w rozpatrywanej sprawie Odwołujący prawidłowo wycenił w ofercie konieczność wykonania 8 stołów, a więc trafnie zidentyfikował wymagania określone w SWZ. Jedynym błędem jakim popełnił było po prostu omyłkowe przyjęcie w kalkulacji składanej na potrzeby wyjaśnień ceny błędnej ilości stelaży. Gdyby Odwołujący przyjął w tabeli kalkulacyjnej prawidłową ilość stelaży całkowite koszty uległyby zmianie o kwotę 963 zł, co należy uznać za kwotę marginalną, mieszczącą się w przewidzianych przez Odwołującego rezerwach.
Z formularza cenowego złożonego wraz z ofertą wynika jednak w sposób bezsprzeczny, że Odwołujący przyjął do wyceny prawidłową ilość stołów, a tym samym jego oferta nie zawiera błędu w obliczeniu ceny.”
 

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję