Dane o pracownikach wykonawcy oraz osobach, którymi będzie dysponowac wykonawca mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Dane o pracownikach wykonawcy oraz osobach, którymi będzie dysponowac wykonawca mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

Wykazanie przez wykonawcę możliwość „podkupywania” osób wskazywanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz skutków „podkupywania” zwłaszcza, gdy może to mieć znaczenie dla pozycji wykonawcy na rynku konkurencyjnym, jest wystarczające do stwierdzenia, że informacje w tym zakresie zasługują na ochronę ...

czytaj więcej 29 sie 2019, 00:00
Czy w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum dopuszczalne jest zastrzeżenie, że niedopuszczalny będzie podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy konsorcjantów oraz że zabezpieczenie musi mieć formę jednego dokumentu od jednego gwaranta?

Czy w przypadku złożenia oferty wspólnej przez konsorcjum dopuszczalne jest zastrzeżenie, że niedopuszczalny będzie podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy konsorcjantów oraz że zabezpieczenie musi mieć formę jednego dokumentu od jednego gwaranta?

Wymaganie, aby zabezpieczenie miało formę jednego dokumentu od jednego gwaranta oznacza, że zamawiający wyłączył możliwość wniesienia zabezpieczenia w kilku formach przewidzianych w ...

czytaj więcej 28 sie 2019, 00:00
W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone - pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy ...

czytaj więcej 26 sie 2019, 09:37
Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja próbki jest sposobem zbadania cech przedmiotu składającego się na ofertę. Może ona przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego.

czytaj więcej 26 sie 2019, 09:30
Porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem i terminem jego realizacji wymaganymi przez zamawiającego, przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ

Porównanie zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, sposobem i terminem jego realizacji wymaganymi przez zamawiającego, przesądza o tym, czy treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się również, że rozumienie terminu oferta należy opierać na art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jest nią oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy ...

czytaj więcej 23 sie 2019, 00:00
Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zamawiający ustanowił warunek w zakresie doświadczenia kierownika projektu w sposób następujący: „W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50.000.000 złotych brutto”

czytaj więcej 22 sie 2019, 08:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję