Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

Ustawodawca nie precyzuje okresu, jaki potrzebny jest wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach i o jaki powinien być przedłużony termin składania ofert, jednak okres ten musi być każdorazowo oceniony przez zamawiającego z uwzględnieniem rodzaju i zakresu dokonanej zmiany, a także jej wpływu na treść przygotowywanych ofert i ich wycenę

Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek przedłużenia terminu składania ofert w przypadku, gdy zamawiający dokona zmiany treści SIWZ (nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu) oraz zmiana ta jest tego rodzaju, że wymusza ...

czytaj więcej 4 paź 2018, 00:00
Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Na podstawie art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający zamieszcza natomiast odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

czytaj więcej 2 paź 2018, 00:00
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Natomiast na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

czytaj więcej 28 wrz 2018, 00:01
Czy udzielając wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przekazać wyjaśnienia bezpośrednio wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji?

Czy udzielając wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający może przekazać wyjaśnienia bezpośrednio wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji?

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych tym przepisem - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

czytaj więcej 25 wrz 2018, 00:00
Czy możliwość utraty gwarancji na część elementów konstrukcyjnych stanowi podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp?

Czy możliwość utraty gwarancji na część elementów konstrukcyjnych stanowi podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp?

W sytuacji, gdy istnienie tylko jednego wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia nie jest oczywiste, zamawiający powinien przeprowadzić weryfikację rynku w warunkach konkurencyjnych. Zastosowanie trybu z wolej ręki w oparciu o przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a Pzp zależne jest od szczególnego charakteru danego zamówienia, jego specyficznych cech technicznych powodujących, że ...

czytaj więcej 24 wrz 2018, 08:06
Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

W przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wszczęcie postępowania następuje z przekazaniem zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy, wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy.

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00
Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta - banku za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego jest formą weryfikacji osób zgłaszających roszczenie ...

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00
Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Jak wynika z jednolitego i ugruntowanego poglądu reprezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie wykonywania tych zadań. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów i obejmuje ...

czytaj więcej 20 wrz 2018, 00:00
Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone - pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy ...

czytaj więcej 13 wrz 2018, 11:40

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję