Określenie warunki udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak jak w przypadku pojedynczych wykonawców

Określenie warunki udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak jak w przypadku pojedynczych wykonawców

W ocenie Prezesa UZP zamawiający nie może wymagać posiadania zdolności ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczenia w całości przez jednego członka konsorcjum lub podmiot trzeci, ponieważ nie tylko ograniczałoby to swobodę tworzenia konsorcjum oraz korzystania z potencjału podmiotu trzeciego, ale także sprzeciwiałoby się istocie i celowi zawierania konsorcjum oraz polegania na zdolności ekonomicznej oraz wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego ...

czytaj więcej 20 gru 2018, 00:01
Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czynność odbioru obiektu budowlanego jest czynnością jednostronną i obowiązkiem inwestora, do którego powinien on przystąpić po zakończeniu robót i przedstawieniu ich do odbioru. Celem dokonania odbioru robót jest potwierdzenie ich wykonania co do zakresu, jakości oraz tego czy zostały one wykonane zgodnie z umową o roboty budowlane ...

czytaj więcej 18 gru 2018, 00:01
Czy w sytuacji, gdy cena oferty przystępującego nie jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej wszystkich ofert ani od wartości szacunkowej zamówienia, zamawiający ma prawo, czy obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

Czy w sytuacji, gdy cena oferty przystępującego nie jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej wszystkich ofert ani od wartości szacunkowej zamówienia, zamawiający ma prawo, czy obowiązek wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

W konsekwencji wykonawca może podnieść zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp także w sytuacji gdy cena kwestionowanej oferty nie przekracza ustawowych progów i udowodnić przesłanki wynikające z pierwszej części hipotezy przepisu. Może argumentować, że w okolicznościach danej sprawy cena oferty wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ...

czytaj więcej 14 gru 2018, 00:00
Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

W sytuacji gdy następuje wniesienie wadium w formie pieniężnej, istnieje stan bezwzględnej pewności co do możliwości zatrzymania wadium w każdym z tych przypadków (jeżeli tylko wystąpi przesłanka zatrzymania wadium, zamawiający może w sposób niezależny, czy to od działań wykonawcy, czy podmiotu trzeciego, zrealizować swoje ustawowe prawo zatrzymania) ...

czytaj więcej 13 gru 2018, 00:01
Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

Czy brak dokumentacji projektowej dla całości robót budowlanych stanowiących jedno zamierzenie budowane uprawnia zamawiającego do wyłączenia z ustalenia wartości zamówienia tej części robót, dla których nie została jeszcze sporządzona dokumentacja projektowa? Zamówienie jest finansowane ze środków UE

W przypadku zamówień objętych projektem współfinansowanym, podstawą uznania określonych robót budowlanych jako odrębnych zamówień nie może być ...

czytaj więcej 13 gru 2018, 00:00
W celu oceny, czy dana omyłka ma charakter istotny decyduje przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany oraz ile pozycji będzie musiało ulec poprawie

W celu oceny, czy dana omyłka ma charakter istotny decyduje przede wszystkim, jakie konsekwencje będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany oraz ile pozycji będzie musiało ulec poprawie

Z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp wynika, że zamawiający ma obowiązek poprawienia wszelkich innych omyłek, powodujących niezgodność oferty z SIWZ, innych niż oczywiste omyłki pisarskie lub oczywiste omyłki rachunkowe, których poprawa nie spowodowałaby istotnych zmian w treści oferty. W przedmiotowej sytuacji omyłka w ofercie wykonawcy B. wywołała ...

czytaj więcej 12 gru 2018, 09:43

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję