Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie na stronie internetowej SIWZ w dniu 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia?

Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie na stronie internetowej SIWZ w dniu 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia?

Nie ma przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 Pzp stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 Pzp, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy ...

czytaj więcej 26 lip 2018, 09:11
Jak powinien postąpić zamawiający, gdy nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Jeżeli nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

czytaj więcej 24 lip 2018, 00:05
Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

Czy gwarancja wadialna musi wyraźnie określać przypadki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium?

W sytuacji gdy następuje wniesienie wadium w formie pieniężnej, istnieje stan bezwzględnej pewności co do możliwości zatrzymania wadium w każdym z tych przypadków (jeżeli tylko wystąpi przesłanka zatrzymania wadium, zamawiający może w sposób niezależny, czy to od działań wykonawcy, czy podmiotu trzeciego, zrealizować swoje ustawowe prawo zatrzymania) ...

czytaj więcej 19 lip 2018, 10:05
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - orzecznictwo

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - orzecznictwo

Właściwe ustalenie w ofercie przez wykonawcę stawki VAT odnoszącej się do konkretnego przedmiotu zamówienia podlega weryfikacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

czytaj więcej 18 lip 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję