Konsekwencje niezłożenia dokumentu na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 Pzp, który będzie potwierdzał, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego

Konsekwencje niezłożenia dokumentu na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 Pzp, który będzie potwierdzał, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się również, że rozumienie terminu oferta należy opierać na art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jest nią oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych, nieodzownym elementem treści oferty będzie zawsze określenie ceny za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać zamawiane świadczenie. W pozostałym zakresie to zamawiający ...

czytaj więcej 29 kwi 2019, 07:52
Procedura uzupełniania dokumentów nie odnosi się do pozyskiwania przez wykonawcę nowych dokumentów wymaganych w przetargu, ale do dołączenia dokumentów, które były w dyspozycji wykonawcy w dacie złożenia ofert

Procedura uzupełniania dokumentów nie odnosi się do pozyskiwania przez wykonawcę nowych dokumentów wymaganych w przetargu, ale do dołączenia dokumentów, które były w dyspozycji wykonawcy w dacie złożenia ofert

Nadal wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia na dzień składnia ofert, co pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z przepisów odrębnych, i wykluczenia z postępowania - potwierdza swoim zapewnieniem w dokumencie JEDZ ...

czytaj więcej 26 kwi 2019, 00:00
Czy powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy można uznać za formę samooczyszczenia?

Czy powołanie się na zgodę na zaspokojenie się zamawiającego z gwarancji należytego wykonania umowy można uznać za formę samooczyszczenia?

W postępowaniu odwołujący żądał wykluczenia wykonawcy, który znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta z podmiotem zamawiającym została rozwiązana przed czasem i zostało nałożone odszkodowanie w postaci zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...

czytaj więcej 24 kwi 2019, 08:50
Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Procedura samooczyszczenia polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność ...

czytaj więcej 24 kwi 2019, 08:40
Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Kosztorys inwestorski sporządzany przez organ administracji publicznej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawny już po jego sporządzeniu, a więc także w chwili wszczęcia postępowania

Z ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika także obowiązek udostępniania innych niż protokoły dokumentów posiadających walor informacji publicznej, a dotyczących postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień, skoro dostęp do informacji publicznej dotyczy sfery faktów.

czytaj więcej 18 kwi 2019, 07:40

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję