Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania

Zamawiający ustanowił warunek w zakresie doświadczenia kierownika projektu w sposób następujący: „W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50.000.000 złotych brutto”

czytaj więcej 23 paź 2018, 07:42
Zamawiający nie ma obowiązku ponownie wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień jeżeli wykonawca nie rozwiał jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie powyższego stosownych dowodów

Zamawiający nie ma obowiązku ponownie wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień jeżeli wykonawca nie rozwiał jego wątpliwości co do podejrzenia rażąco niskiej ceny i nie przedstawił na potwierdzenie powyższego stosownych dowodów

W piśmiennictwie przyjmuje się, że jeżeli wyjaśnienia są wyczerpujące, ale należałoby je doprecyzować, to należy kontynuować procedurę przedstawiania wyjaśnień i dowodów. Należy jednak stwierdzić, iż uprawnienie do wezwania do kolejnych wyjaśnień ...

czytaj więcej 22 paź 2018, 00:00
Wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a zostały złożone oferty o takiej samej cenie

Wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a zostały złożone oferty o takiej samej cenie

Zamawiający nie może dokonać oceny ofert, nie dokonując poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ...

czytaj więcej 12 paź 2018, 09:45
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Tak więc z przypadkami pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te ...

czytaj więcej 11 paź 2018, 00:00
Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

Z uwagi na zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz jawności i pisemności postępowania procedura przeprowadzenia prezentacji powinna być opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej przebieg i rezultaty odpowiednio udokumentowane.

czytaj więcej 5 paź 2018, 00:00
Samo oświadczenie wykonawcy, że cenę obliczono prawidłowo, nie można uznać za wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Samo oświadczenie wykonawcy, że cenę obliczono prawidłowo, nie można uznać za wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Istotą wyjaśnień jest rozwianie wątpliwości co do pewnych okoliczności: w przypadku wyjaśnień odnoście ewentualności zaoferowania rażąco niskiej ceny - przedstawienie przekonującej argumentacji, przytoczenie zobiektywizowanych przesłanek pozwalających na skalkulowanie ceny na niskim poziomie, wykazanie, że cenę skalkulowano prawidłowo, w sposób uwzględniający wszystkie istotne czynniki, wreszcie - załączenie dowodów ...

czytaj więcej 4 paź 2018, 00:02

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję