Wzajemna relacja między art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp a art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

Wzajemna relacja między art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp a art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

Sam fakt istnienia zaległości z tytułu niewywiązywania się z obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne przez wykonawcę, wobec którego nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - nie skutkuje sankcją wykluczenia z postępowania ...

czytaj więcej 28 lut 2018, 08:41
Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Na niepodpisanej stronie znajdowały się oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptacji jej postanowień wraz załącznikami, zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

czytaj więcej 20 lut 2018, 00:00
Zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp. Część 1.

Zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp. Część 1.

Na podstawie art. 138o ust. 2 Pzp zamawiający jest obowiązany udzielać zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. Naturalną konsekwencją udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący będzie udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu, o którym mowa w art. 138o Pzp.

czytaj więcej 7 lut 2018, 00:01
Podział na 5 części, brak ofert w części 4 i 5. Jak zamawiający powinien postąpić w stosunku do części 4 i 5 zamówienia? Czy zamawiający może unieważnić postępowanie w części 4 i 5 zamówienia nie czekając na wybór oferty  w częściach 1, 2 i 3 zamówienia?

Podział na 5 części, brak ofert w części 4 i 5. Jak zamawiający powinien postąpić w stosunku do części 4 i 5 zamówienia? Czy zamawiający może unieważnić postępowanie w części 4 i 5 zamówienia nie czekając na wybór oferty w częściach 1, 2 i 3 zamówienia?

Oferty zostały złożone na część 1, 2 i 3 zamówienia. Na część 4 i 5 zamówienia oferty nie zostały złożone. Jak zamawiający powinien postąpić w stosunku do części 4 i 5 zamówienia? Czy zamawiający może unieważnić postępowanie w części 4 i 5 zamówienia nie czekając na wybór oferty w częściach 1, 2 i 3 zamówienia?

czytaj więcej 5 lut 2018, 00:05
Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców  w ofercie wykonawcy

Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie wykonawcy

Zarówno przepisy dyrektyw jak i prawo krajowe pozostawiają wykonawcy co do zasady swobodę w doborze podwykonawców, a także w odniesieniu do ich zmiany na każdym etapie prowadzonego postępowania. W świetle art. 36b ust. 2 Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu ...

czytaj więcej 31 sty 2018, 00:02

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję