Przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych na dzień 1 stycznia 2020 r.?

Przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych na dzień 1 stycznia 2020 r.?

Projektowane zmiany przewidują przesunięcie, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. do czasu ...

czytaj więcej 21 cze 2018, 11:40
Czy zamawiający powinien żądać od wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, aby zaproszony wykonawca już na etapie negocjacji złożył „kosztorys ofertowy” oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia?

Czy zamawiający powinien żądać od wykonawcy zaproszonego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, aby zaproszony wykonawca już na etapie negocjacji złożył „kosztorys ofertowy” oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia?

Co do zasady Zamawiający może żądać w zaproszeniu do negocjacji, aby zaproszony wykonawca przed rozpoczęciem negocjacji złożył wyceniony przedmiar robót, który był załącznikiem do zaproszenia.

czytaj więcej 18 cze 2018, 08:00
Na gruncie przepisów Pzp nie jest dopuszczalna sytuacja, w której w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty niektórzy z wykonawców będą związani ofertą i ich oferta będzie zabezpieczona wadium, a niektórzy z wykonawców nie będą związani ofertą i ich oferta nie będzie zabezpieczona wadium

Na gruncie przepisów Pzp nie jest dopuszczalna sytuacja, w której w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty niektórzy z wykonawców będą związani ofertą i ich oferta będzie zabezpieczona wadium, a niektórzy z wykonawców nie będą związani ofertą i ich oferta nie będzie zabezpieczona wadium

W obecnym stanie prawnym sankcją za brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, już nie jest wykluczenie wykonawcy lecz odrzucenie oferty, a zatem czynność ta jest podejmowana z uwzględnieniem stanu związania ofertą, przy czym obecnie przepis w tym zakresie wskazuje na zgodę ...

czytaj więcej 12 cze 2018, 00:00
NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 8 z 24

NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 8 z 24

Naliczenie kar umownych nie może być automatycznie utożsamiane z nienależytym wykonaniem zamówienia, gdyż w przypadku nienależytego wykonania zamówienia musi dojść do poważnego naruszenia obowiązków – za nienależyte wykonanie zamówienia nie można uznać jakichkolwiek uchybień ze strony wykonawcy. W postępowaniu na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie zamówień publicznych, jakość opinii prawnej może być kryterium oceny ofert. Nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp (...)

czytaj więcej 30 maj 2018, 07:33
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Opis przedmiotu zamówienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Opis przedmiotu zamówienia

Ustawodawca w art. 29 ust. 1 Pzp wymaga nie tylko opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz także w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a więc także zawierający zakresu lub wielkość zamówienia.

czytaj więcej 30 maj 2018, 07:30
Powody, dla których wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, mogą wynikać z różnych okoliczności, w tym również okoliczności leżących po stronie zamawiającego, z którym była zawarta wcześniejsza umowa

Powody, dla których wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, mogą wynikać z różnych okoliczności, w tym również okoliczności leżących po stronie zamawiającego, z którym była zawarta wcześniejsza umowa

Samo odstąpienie od umowy jest tylko jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest natomiast niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

czytaj więcej 29 maj 2018, 09:50
RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych

Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców powstanie, gdy zamawiający uzyska od wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób, o których mowa w art. 22a Pzp, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów ...

czytaj więcej 28 maj 2018, 00:00
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów

Zauważyć także należy, że użyte w art. 22a ust. 4 Ustawy sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi” jest pojęciem węższym od udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia (…). wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą ...

czytaj więcej 18 maj 2018, 11:10

© 2015 - 2023 conexis.pl / blogprzetargi.pl / clavado.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję