Konsekwencje niezłożenia dokumentu na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 Pzp, który będzie potwierdzał, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego

Konsekwencje niezłożenia dokumentu na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 Pzp, który będzie potwierdzał, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się również, że rozumienie terminu oferta należy opierać na art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jest nią oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych, nieodzownym elementem treści oferty będzie zawsze określenie ceny za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać zamawiane świadczenie. W pozostałym zakresie to zamawiający ...

czytaj więcej 9 lis 2018, 11:26
Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?

Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?

Sprawa stosowania odwróconego VAT napotyka szereg trudności interpretacyjnych o czym świadczą wydawane wielokrotnie wyjaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie. Jednakże niemal w całości wyjaśnienia te dotyczą kwestii zasad stosowania i rozliczania fakturowego, mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT.

czytaj więcej 8 lis 2018, 00:00
Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Należy również zauważyć, że przepis § 5 rozporządzenia w stosunku do tych z dokumentów, w których opisie ustawodawca nie zamieścił wskazania konkretnej przesłanki wykluczenia, nie uprawnia zamawiającego do żądania tego rodzaju dokumentów w celu potwierdzenia braku innych przesłanek wykluczenia niż zamawiający jest w stanie stwierdzić w oparciu o informacje zawarte w treści tych dokumentów ...

czytaj więcej 7 lis 2018, 00:00
Kiedy kara umowna przewidziana w umowie może być uznana za rażąco wysoką? Czy kara umowna za dzień zwłoki lub opóźnienia w wysokości 20% wynagrodzenia brutto jest dopuszczalna?

Kiedy kara umowna przewidziana w umowie może być uznana za rażąco wysoką? Czy kara umowna za dzień zwłoki lub opóźnienia w wysokości 20% wynagrodzenia brutto jest dopuszczalna?

Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia spełnionego przez wykonawcę z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

czytaj więcej 7 lis 2018, 00:00
Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym

Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podobnie jak jej ograniczenie, wynikające m.in. z przysługującego wykonawcom prawa do ochrony informacji stanowiących tajemnicę ich przedsiębiorstwa, znajdują wyraz w przepisach Pzp od samego początku ich obowiązywania. Owa zasada została określona w art. 8 ust. 1 Pzp i jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych.

czytaj więcej 2 lis 2018, 13:16
Uzasadnienie faktyczne i prawne ma gwarantować wykonawcom ocenę prawidłowości działań zamawiającego i realną możliwość skorzystanie ze środków ochrony prawnej

Uzasadnienie faktyczne i prawne ma gwarantować wykonawcom ocenę prawidłowości działań zamawiającego i realną możliwość skorzystanie ze środków ochrony prawnej

Przyczyny podane w informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - warunkują zakres składanych środków ochrony prawnej i ich uzasadnienie. Treść zawiadomienia, z uwagi na zawity charakter terminów wnoszenia środków ochrony prawnej mają bezpośrednie znaczenie dla ...

czytaj więcej 29 paź 2018, 00:02
Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

Prawo opcji w ogłoszeniu o zamówieniu?

Ogłoszenie o zamówieniu ma na celu przyciągnięcie jak największej rzeszy wykonawców do złożenia oferty w danym postępowaniu. Zakres treści ogłoszeń jest w dużej mierze uregulowany przepisami prawa.

czytaj więcej 26 paź 2018, 10:58
Rozbieżności w orzecznictwie, czy oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu

Rozbieżności w orzecznictwie, czy oferta, co do której upłynął termin związania ofertą, straciła cechy oferty i w związku z tym powinna być uznana za nieważną lub podlegającą odrzuceniu

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej w praktyce możliwe jest rozpatrywanie powyższej sytuacji przez pryzmat podstawy do odrzucenia oferty. Można bowiem zastanawiać się, czy oferta, co do której upłynął bezskutecznie termin związania ofertą, nadal jest ofertą, a także czy po upływie tego terminu jest ofertą ważną.

czytaj więcej 25 paź 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję