Czy żądanie posiadania ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia 799.000 zł, jeżeli wartość zamówienia wynosi 213.000 zł, stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, a tym samym art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a Pzp?

Czy żądanie posiadania ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia 799.000 zł, jeżeli wartość zamówienia wynosi 213.000 zł, stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, a tym samym art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a Pzp?

Sąd uznał za nieuprawnione stanowisko organu kontrolnego wyrażające pogląd o zbieżności wartości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia z wartością przedmiotu zamówienia. W ocenie sądu, pojmowanie przedmiotu zamówienia jedynie przez pryzmat wartości zamawianych usług wyrażonej w postaci ceny (wynagrodzenia umownego), jest wyrazem nieuprawnionej zawężającej jego wykładni ...

czytaj więcej 23 sty 2019, 00:00
Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje również fakt, że Pzp nie przewiduje, w jakim terminie zamawiający musi przeprowadzić weryfikację ofert pod wyżej wskazanym kątem, jak również nie przewiduje obowiązku, ani trybu poinformowania wykonawców o zajętym przez zamawiającego stanowisku i jego uzasadnieniu.

czytaj więcej 22 sty 2019, 11:50
Jakie błędy popełniają zamawiający przy opisywaniu rozwiązań równoważnych?

Jakie błędy popełniają zamawiający przy opisywaniu rozwiązań równoważnych?

Wymogi co do równoważności produktów winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak, aby z jednej strony Zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu przetargowym mieli jasność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.

czytaj więcej 22 sty 2019, 11:40
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich

Z przypadkami pośredniego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będziemy mieli do czynienia między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego), będzie podwykonawcą wykonawcy, a osoby te ...

czytaj więcej 21 sty 2019, 08:55
Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

Sytuacja, gdy zamawiający dobrowolnie decyduje się na stosowanie ustawy - Prawo zamówień publicznych w zamówieniach i konkursach, w których nie ma obowiązku jej stosowania

Krajowa Izba Odwoławcza również uznała, że skoro zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Pzp „ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro” to doświadczenie w zamówieniach nie przekraczających ...

czytaj więcej 18 sty 2019, 09:15
Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja i uzupełnianie próbek

Prezentacja próbki jest sposobem zbadania cech przedmiotu składającego się na ofertę. Może ona przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego.

czytaj więcej 16 sty 2019, 00:00
Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Przepis art. 87 ust. 1 Pzp stanowi narzędzie zamawiającego do doprowadzenia niezrozumiałej treści oferty wykonawcy w konkretnym zakresie zrozumiałą, poprzez złożenie przez wykonawcę „uwag”, które nie sposób rozumieć inaczej niż jako oświadczenie własne wzywanego do wyjaśnień wykonawcy

Żądanie od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, co wprost wynika z brzmienia ww. artykułu, jest uprawnieniem zamawiającego, czego odwołujący nie kwestionował. Nie można jednak utożsamiać żądania złożenia wyjaśnień z żądaniem złożenia dokumentów ...

czytaj więcej 14 sty 2019, 00:00
Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zamawiający w odniesieniu do odszkodowawczej funkcji kar winien wykazać, czy ustalona wysokość kary odpowiada wysokości ewentualnej szkody, spowodowanej nieterminowym wykonaniem zamówienia lub jego części.

czytaj więcej 10 sty 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję