Ministerstwo Rozwoju na obecnym etapie nie rekomenduje zakupu gotowych rozwiązań informatycznych - w formie licencji czy Portali e-Usług - umożliwiających elektroniczną komunikację w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju na obecnym etapie nie rekomenduje zakupu gotowych rozwiązań informatycznych - w formie licencji czy Portali e-Usług - umożliwiających elektroniczną komunikację w rozumieniu przepisów prawa zamówień publicznych

Dostarczenie zamawiającym Publicznego Portalu e-Usług będzie pierwszym krokiem do zbudowania rozwiązania systemowego. Portal będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym i uniwersalnym, szczególnie przydatnym dla zamawiających, którzy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi informatycznych do obsługi zamówień publicznych.

czytaj więcej 28 gru 2017, 00:01
Czy błędem jest niezamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, informacji o obowiązku przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ?

Czy błędem jest niezamieszczenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, informacji o obowiązku przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ?

W przypadku oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, ustawodawca nie pozostawił możliwości ...

czytaj więcej 22 gru 2017, 00:01
Zamawiający w opisie kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, podał, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie termin wykonania zamówienia i wymagał, aby wykonawcy podali ten termin w liczbach całkowitych w miesiącach. Zamawiający wymagał, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 24 miesiące. Jeden z wykonawców podał w ofercie termin wykonania zamówienia następująco: od 18 do 23 miesięcy. Czy tak podany termin wykonania zamówienia można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp? Jeżeli do oceny zostanie wzięty termin 23 miesięcy wykonawca spada na drugą pozycję w rankingu.

Zamawiający w opisie kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, podał, że jednym z kryteriów oceny ofert będzie termin wykonania zamówienia i wymagał, aby wykonawcy podali ten termin w liczbach całkowitych w miesiącach. Zamawiający wymagał, aby termin wykonania zamówienia nie był dłuższy niż 24 miesiące. Jeden z wykonawców podał w ofercie termin wykonania zamówienia następująco: od 18 do 23 miesięcy. Czy tak podany termin wykonania zamówienia można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp? Jeżeli do oceny zostanie wzięty termin 23 miesięcy wykonawca spada na drugą pozycję w rankingu.

Na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

czytaj więcej 20 gru 2017, 00:01
Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania ...

czytaj więcej 15 gru 2017, 19:29
Czy w przetargu nieograniczonym ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane na tablicy ogłoszeń musi być w oryginale z podpisem kierownika zamawiającego, czy może być kopia ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Czy w przetargu nieograniczonym ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane na tablicy ogłoszeń musi być w oryginale z podpisem kierownika zamawiającego, czy może być kopia ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej ma na celu zachowanie zasad: jawności postępowania, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

czytaj więcej 6 gru 2017, 00:00
Czy w procedurze odwróconej, w przypadku jeżeli w stosunku do  2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców ...

Czy w procedurze odwróconej, w przypadku jeżeli w stosunku do 2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców ...

Czy w przypadku jeżeli w stosunku do 2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców do udzielenia wyjaśnień czy tylko tego którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej)?

czytaj więcej 5 gru 2017, 00:00
Czy możliwe jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

Czy możliwe jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

W wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r., KIO 1127/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp (o wartości mniejszej niż 750 000 euro).

czytaj więcej 31 paź 2017, 00:01

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję