Samo oświadczenie wykonawcy, że cenę obliczono prawidłowo, nie można uznać za wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Samo oświadczenie wykonawcy, że cenę obliczono prawidłowo, nie można uznać za wyjaśnienie rażąco niskiej ceny

Istotą wyjaśnień jest rozwianie wątpliwości co do pewnych okoliczności: w przypadku wyjaśnień odnoście ewentualności zaoferowania rażąco niskiej ceny - przedstawienie przekonującej argumentacji, przytoczenie zobiektywizowanych przesłanek pozwalających na skalkulowanie ceny na niskim poziomie, wykazanie, że cenę skalkulowano prawidłowo, w sposób uwzględniający wszystkie istotne czynniki, wreszcie - załączenie dowodów ...

czytaj więcej 6 lut 2019, 08:35
Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

Uprawnienie do zażądania próbki ograniczone jest przez art. 25 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu zamawiający żądając próbki nie może narażać wykonawców na nadmierne obciążenia finansowe

Z uwagi na zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz jawności i pisemności postępowania procedura przeprowadzenia prezentacji powinna być opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jej przebieg i rezultaty odpowiednio udokumentowane.

czytaj więcej 5 lut 2019, 00:00
Celem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, jest ustalenie, że zaoferowana cena jest realna, wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a procedura wyjaśniająca musi zmierzać do wyjaśnienia sposobu skalkulowania zaoferowanej ceny, a także wątpliwych jej kosztów

Celem postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 1a Pzp, jest ustalenie, że zaoferowana cena jest realna, wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, a procedura wyjaśniająca musi zmierzać do wyjaśnienia sposobu skalkulowania zaoferowanej ceny, a także wątpliwych jej kosztów

Zasada równego traktowania wykonawców wskazuje na obowiązek jednakowego traktowania wykonawców bez ulg i przywilejów, zaś zasada zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami jakie nakłada ustawodawca na zamawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, w tym dokonania rzetelnej oceny ofert.

czytaj więcej 4 lut 2019, 06:00
Czy zamawiający może ujawnić kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż bezpośrednio przed otwarciem ofert? Np. już w SIWZ? W doktrynie jest odpowiedz przecząca natomiast w jednym z orzeczeń KIO jest wskazanie że jak najbardziej można tak zrobić

Czy zamawiający może ujawnić kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż bezpośrednio przed otwarciem ofert? Np. już w SIWZ? W doktrynie jest odpowiedz przecząca natomiast w jednym z orzeczeń KIO jest wskazanie że jak najbardziej można tak zrobić

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest informacja publiczną. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o jej udostępnienie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

czytaj więcej 4 lut 2019, 00:01
Dopuszczalność stawiania dodatkowych wymagań dotyczących sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią zamawiającemu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium

Dopuszczalność stawiania dodatkowych wymagań dotyczących sposobu przedstawienia żądania zapłaty kwoty wadium, które ułatwią zamawiającemu dochodzenie roszczenia z wypłaty wadium

Jak wynika z ustalonego przez Krajową Izbę Odwoławczą stanu faktycznego zamawiający nie zakazał wprowadzenia do treści gwarancji wadialnej klauzuli, aby pisemne żądania zapłaty wadium było podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego i aby własnoręczność podpisu tych osób była poświadczona przez notariusza lub bank ...

czytaj więcej 1 lut 2019, 08:25
Ważność gwarancji wadialnej powstałej w ten sposób, że jej treść po wydrukowaniu została opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie dokument ten został zeskanowany i ponownie podpisany przez tą samą osobę, tym razem podpisem elektronicznym

Ważność gwarancji wadialnej powstałej w ten sposób, że jej treść po wydrukowaniu została opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie dokument ten został zeskanowany i ponownie podpisany przez tą samą osobę, tym razem podpisem elektronicznym

Z dokumentacji postępowania wynikało, że dokument wadium załączony do oferty został wystawiony w formie pisemnej, tj. został opatrzony własnoręcznym podpisem Dyrektora Oddziału, z imienną pieczątką, a na pierwszej stronie (dokument ten składał się z dwóch stron) została zamieszczona własnoręczna parafa ...

czytaj więcej 29 sty 2019, 00:01
Dokonując oceny wysokości kary umownej sąd może brać również pod rozwagę takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień kontraktowych, zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych, zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary w określonej wysokości

Dokonując oceny wysokości kary umownej sąd może brać również pod rozwagę takie elementy jak zakres i czas trwania naruszenia przez dłużnika powinności kontraktowych, wagę naruszonych postanowień kontraktowych, zagrożenie dalszymi naruszeniami powinności kontraktowych, zgodny zamiar stron w zakresie ustalenia celu zastrzeżenia kary w określonej wysokości

Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że „Najbardziej ogólnym wyznacznikiem jest stosunek pomiędzy wysokością kary a wartością całego zobowiązania głównego, odniesienie do wartości świadczenia spełnionego przez dłużnika z opóźnieniem, porównanie jej z wartością szkody powstałej po stronie wierzyciela wskutek niewykonania lub ...

czytaj więcej 28 sty 2019, 00:00
W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone - pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy ...

czytaj więcej 28 sty 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję