Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?

Czy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT wykonawca, który w ofercie podał niewłaściwą stawkę podatku VAT to jego oferta w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp podlega odrzuceniu z powodu błędu w ustaleniu ceny, albo czy też podanie niewłaściwej stawki podatku VAT nie ma wpływu na cenę wskazana w ofercie i tym samym nie może skutkować jej odrzuceniem?

Sprawa stosowania odwróconego VAT napotyka szereg trudności interpretacyjnych o czym świadczą wydawane wielokrotnie wyjaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów w tym zakresie. Jednakże niemal w całości wyjaśnienia te dotyczą kwestii zasad stosowania i rozliczania fakturowego, mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT.

czytaj więcej 29 cze 2018, 13:30
Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Czy niewłaściwe wypełnienie przez wykonawcę pozycji formularza ofertowego dotyczącej ciążącego na wykonawcy obowiązku poinformowania zamawiającego o ewentualnym powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT stanowi podstawę odrzucenia oferty?

Obowiązek informacyjny wykonawców wynikający z przepisu art. 91 ust. 3a Pzp konkretyzuje się w przypadku powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Informacja „negatywna” (o braku powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT), nie musi być natomiast składana w sposób odrębny i ...

czytaj więcej 28 cze 2018, 09:41
Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Wykonawca może niezwłocznie po posłużeniu się nieprawdziwymi informacjami samodzielnie wyjaśnić zamawiającemu okoliczności złożenia oferty z nieprawidłowymi danymi i przedstawić dowody, że podjął określone środki i działania, które zapobiec mają takim sytuacjom w przyszłości

Procedura samooczyszczenia polega na tym, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy, zamawiający obowiązany jest umożliwić wykonawcy przedstawienie dowodów na podjęcie takich środków, które gwarantują jego rzetelność ...

czytaj więcej 27 cze 2018, 07:40
Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy - wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić ofertę tego wykonawcy?

Należy zauważyć, że po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zostało zachowane dotychczasowego brzmienia art. 184 Pzp, co oznacza, że ...

czytaj więcej 27 cze 2018, 06:00
Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje również fakt, że Pzp nie przewiduje, w jakim terminie zamawiający musi przeprowadzić weryfikację ofert pod wyżej wskazanym kątem, jak również nie przewiduje obowiązku, ani trybu poinformowania wykonawców o zajętym przez zamawiającego stanowisku i jego uzasadnieniu.

czytaj więcej 27 cze 2018, 00:02
Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Również na gruncie prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości uznaje się, że umowa w sprawie zamówienia publicznego ma charakter odpłatny, jeżeli zamawiający zobowiązany jest do ...

czytaj więcej 26 cze 2018, 00:00
Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czy zgłoszenie przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru zawsze nakłada na zamawiającego obowiązek odbioru tych robót?

Czynność odbioru obiektu budowlanego jest czynnością jednostronną i obowiązkiem inwestora, do którego powinien on przystąpić po zakończeniu robót i przedstawieniu ich do odbioru. Celem dokonania odbioru robót jest potwierdzenie ich wykonania co do zakresu, jakości oraz tego czy zostały one wykonane zgodnie z umową o roboty budowlane ...

czytaj więcej 25 cze 2018, 10:10

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję