Brak podpisów wykonawcy na kosztorysach ofertowych zawierających ceny jednostkowe

Brak podpisów wykonawcy na kosztorysach ofertowych zawierających ceny jednostkowe

Cena uwidoczniona w formularzu „Oferta” - nawet jeśli stanowi efekt wyliczeń zawartych w poszczególnych kosztorysach - jest więc jedynie wartością nominalną służącą do porównania złożonych ofert i nominalną wartością zobowiązania Zamawiającego, która co prawda zostanie wpisana do umowy, jednak nie stanowi żadnego realnego zobowiązania, z którego którakolwiek ze stron umowy mogłaby wywodzić skutki prawne, jakie przypisane by były wynagrodzeniu z góry ustalonemu i niezmiennemu, np. za jednorazową dostawę pewnych przedmiotów.

czytaj więcej 23 lis 2018, 00:00
Przepisy Pzp ani też Kodeksu cywilnego nie wymagają, dla ważności pełnomocnictw udzielanych przez członków konsorcjum, wskazania w ich treści, że wykonawcy ci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ani też udzielenia pełnomocnictwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w jednym dokumencie

Przepisy Pzp ani też Kodeksu cywilnego nie wymagają, dla ważności pełnomocnictw udzielanych przez członków konsorcjum, wskazania w ich treści, że wykonawcy ci wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ani też udzielenia pełnomocnictwa przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w jednym dokumencie

Pełnomocnictwo, o którym stanowi art. 23 ust. 2 Pzp powinno być, co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym, którego minimalnym zakresem jest upoważnienie m.in. do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

czytaj więcej 22 lis 2018, 10:01
Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych

Powierzenie wykonywania zastrzeżonych czynności i powierzenie pomocniczych działań zakupowych

Użyte w art. 15 ust. 2 pkt 4 Pzp sformułowanie „przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego” oznacza, że zamawiający może powierzyć własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej zarówno czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, jak i tylko czynności związane z przygotowaniem albo tylko czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

czytaj więcej 20 lis 2018, 10:05
Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, nie zostaje osiągnięty

Nie można także pominąć faktu, że aktualnym stanie prawnym możliwości unieważnienia postępowania z powołaniem się na niemożliwą do usunięcia wadę mającą wpływ na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy zostały przez ustawodawcę, w świetle literalnego brzmienia art. 146 Pzp znacząco ograniczone, co wskazuje na konieczność daleko idącej ostrożności przy powoływaniu się na inne, niż wskazane w art. 146 ust. 1 Pzp podstawy podlegania umowy unieważnieniu.

czytaj więcej 14 lis 2018, 09:41
Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść wezwania była jednoznaczna - nie uchybia wymaganym standardom, stąd też zarzut i żądanie, aby w przypadku uzupełnień drogą pocztową uwzględniane było 2-dniowe opóźnienie spowodowane nietypowymi procedurami pocztowymi, jest ...

czytaj więcej 13 lis 2018, 00:01
W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

W razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp

Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone - pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy ...

czytaj więcej 13 lis 2018, 00:00

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję