Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

W praktyce stosowanie art. 33 ust. 2 Pzp budzi kontrowersje. Czy zatem na podstawie art. 33 ust. 2 Pzp, w przypadku ustalania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany uwzględnić również wartość zamówienia na usługi opracowania kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące tych robót ...

czytaj więcej 8 sie 2018, 11:24
Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinno być zawarte w ofercie tj. być załączone do oferty. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o oświadczenia wykonawców składane na formularzu JEDZ.

czytaj więcej 6 sie 2018, 08:19
Spotkałam się z opinią, że przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy artykuły spożywcze zamawiający nie może dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ będzie to podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. Zwłaszcza, gdy na rynku są wykonawcy, którzy mogliby udzielić zamówienia na całość. Czy jest to opinia uzasadniona?

Spotkałam się z opinią, że przy ustalaniu wartości zamówienia na dostawy artykuły spożywcze zamawiający nie może dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ będzie to podział zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. Zwłaszcza, gdy na rynku są wykonawcy, którzy mogliby udzielić zamówienia na całość. Czy jest to opinia uzasadniona?

Zamawiający w jednym postępowaniu powinien nabywać określonego rodzaju dobra, jeśli zachodzi możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (element podmiotowy) i gdy posiadają one podobne przeznaczenie lub funkcję, tzw. zamówienia tego samego rodzaju (element przedmiotowy). Warto jednak zauważyć, że ...

czytaj więcej 2 sie 2018, 00:00
Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie na stronie internetowej SIWZ w dniu 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia?

Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie na stronie internetowej SIWZ w dniu 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia?

Nie ma przeszkód prawnych, by do art. 42 ust. 1 Pzp stosować regułę wskazaną w art. 14 ust. 2 Pzp, tj. jeśli koniec terminu (dnia) na udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin na zamieszczenie specyfikacji upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy ...

czytaj więcej 26 lip 2018, 09:11
Jak powinien postąpić zamawiający, gdy nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?

Jeżeli nie doszło do wynegocjowania umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

czytaj więcej 24 lip 2018, 00:05
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - orzecznictwo

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - orzecznictwo

Właściwe ustalenie w ofercie przez wykonawcę stawki VAT odnoszącej się do konkretnego przedmiotu zamówienia podlega weryfikacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

czytaj więcej 18 lip 2018, 00:00
Ratio legis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp to sanowanie ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem rożnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty

Ratio legis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp to sanowanie ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem rożnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty

Decyzja zamawiającego o poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i tym samym możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp musi być podejmowana każdorazowo z uwzględnieniem całokształtu indywidualnych okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego rodzaju i charakteru poprawianych niezgodności oraz sposobu ich przeprowadzenia ...

czytaj więcej 9 lip 2018, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję