Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r.

Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje projekt regulacji prawnych, dzięki którym nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE do końca 2019 r.

Podjęte zostały działania zmierzające do udostępnienia przyjaznego i nieodpłatnego rozwiązania umożliwiającego komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami, w szczególności elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE

czytaj więcej 13 kwi 2018, 00:00
Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?

Czy zamawiający ma obowiązek zamieszczenia w SIWZ informacji o obowiązku przekazania przez wykonawców oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp?

Ustawodawca w art. 24 ust. 11 Pzp wskazał, że obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, powstaje z mocy samego prawa i nie jest zależy od woli zamawiającego.

czytaj więcej 4 kwi 2018, 00:00
Wzajemna relacja między art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp a art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

Wzajemna relacja między art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp a art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

Sam fakt istnienia zaległości z tytułu niewywiązywania się z obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne przez wykonawcę, wobec którego nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - nie skutkuje sankcją wykluczenia z postępowania ...

czytaj więcej 28 lut 2018, 08:41
Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Brak podpisu wykonawcy na stronie formularza oferty zawierającej oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, akceptacji warunków umowy i zobowiązania się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego

Na niepodpisanej stronie znajdowały się oświadczenia wykonawcy dotyczące zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapoznania się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptacji jej postanowień wraz załącznikami, zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

czytaj więcej 20 lut 2018, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję