NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 8 z 24

NEWSLETTER PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 8 z 24

Naliczenie kar umownych nie może być automatycznie utożsamiane z nienależytym wykonaniem zamówienia, gdyż w przypadku nienależytego wykonania zamówienia musi dojść do poważnego naruszenia obowiązków – za nienależyte wykonanie zamówienia nie można uznać jakichkolwiek uchybień ze strony wykonawcy. W postępowaniu na usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w zakresie zamówień publicznych, jakość opinii prawnej może być kryterium oceny ofert. Nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp (...)

czytaj więcej 30 maj 2018, 07:33
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Opis przedmiotu zamówienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Opis przedmiotu zamówienia

Ustawodawca w art. 29 ust. 1 Pzp wymaga nie tylko opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz także w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a więc także zawierający zakresu lub wielkość zamówienia.

czytaj więcej 30 maj 2018, 07:30
Powody, dla których wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, mogą wynikać z różnych okoliczności, w tym również okoliczności leżących po stronie zamawiającego, z którym była zawarta wcześniejsza umowa

Powody, dla których wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, mogą wynikać z różnych okoliczności, w tym również okoliczności leżących po stronie zamawiającego, z którym była zawarta wcześniejsza umowa

Samo odstąpienie od umowy jest tylko jednym z elementów konstrukcji tego przepisu i to elementem wtórnym oraz wynikowym. Najistotniejsze i konieczne do wykazania przez zamawiającego jest natomiast niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w cywilistycznym rozumieniu tych pojęć oraz jednoczesne wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi wykonawca.

czytaj więcej 29 maj 2018, 09:50
RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych

Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców powstanie, gdy zamawiający uzyska od wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób, o których mowa w art. 22a Pzp, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów ...

czytaj więcej 28 maj 2018, 00:00
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH / Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów

Zauważyć także należy, że użyte w art. 22a ust. 4 Ustawy sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi” jest pojęciem węższym od udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia (…). wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą ...

czytaj więcej 18 maj 2018, 11:10
Czy dopuszczalna jest zmiana formularza ofertowego w zakresie osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę?

Czy dopuszczalna jest zmiana formularza ofertowego w zakresie osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę?

W SIWZ zamawiający wymagał, aby wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę Dyrektora Kontraktu i Kierownika Budowy. Wykonawca złożył w terminie składania ofert formularz ofertowy nie obejmujący wymaganego przez zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę Dyrektora Kontraktu i Kierownika Budowy.

czytaj więcej 15 maj 2018, 08:40
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  i stosowanie przepisów RODO w zamówieniac publicznych oraz omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych  SZKLARSKA PORĘBA, 13 - 15 czerwca 2018 r.

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i stosowanie przepisów RODO w zamówieniac publicznych oraz omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych SZKLARSKA PORĘBA, 13 - 15 czerwca 2018 r.

Omówienie elektronizacji zamówień publicznych, problemów związanych z przesyłaniem JEDZ-a, omówienie stosowania przepisów RODO w procedurach zamówień publicznych, omówienie najważniejszych instytucji prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, wyjaśnienie wątpliwości i rozwiązanie problemów związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz ...

czytaj więcej 14 maj 2018, 00:11
Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Specjalne szkolenie dla komisji przetargowej w ramach elektronizacji zamówień obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2018 r. z nagrodami i wyjątkowymi materiały szkoleniowymi

Na każdym szkoleniu wśród uczestników rozlosowane zostaną 2 licencje ProPublico i 2 licencje PPWydatki. System ProPublico to innowacyjne narzędzie, które w sposób systemowy wspomaga przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, realizując postępowania prowadzone w trybach przewidzianych w ustawie, jak również zamówienia pozaustawowych do 30 000 euro. Absolutną nowością, jest zintegrowana z oprogramowaniem elektroniczna platforma e-usług, która w połączeniu z aplikacją tworzy kompleksowy system informatyczny realizujący w pełni obowiązek komunikacji elektronicznej między Zamawiającym a Wykonawcą, w ramach wchodzącej w życie w 2018r. elektronizacji zamówień publicznych.

czytaj więcej 25 kwi 2018, 10:15
Do przyjęcia, że zamawiający został wprowadzony w błąd wystarczające jest, że sama treść przedstawionych informacji, bez ich szczególnego badania i weryfikacji, prowadziła go do wniosku, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony

Do przyjęcia, że zamawiający został wprowadzony w błąd wystarczające jest, że sama treść przedstawionych informacji, bez ich szczególnego badania i weryfikacji, prowadziła go do wniosku, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, mimo braku konkretnych dowodów, istniały również podstawy do oceny, że przedstawienie informacji, których dotyczy spór było wynikiem zamierzonego działania wykonawcy.

czytaj więcej 23 kwi 2018, 00:02

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję