Posłużenie się przez pełnomocnika parafą, a nie skróconym podpisem pod tłumaczeniami dokumentów nie pozwala przyjąć, że zostały one złożone w sposób skuteczny, a  parafą może być również cały podpis lub podpis nieczytelny

Posłużenie się przez pełnomocnika parafą, a nie skróconym podpisem pod tłumaczeniami dokumentów nie pozwala przyjąć, że zostały one złożone w sposób skuteczny, a parafą może być również cały podpis lub podpis nieczytelny

Zagadnienie formy pisemnej, także w odniesieniu do oferty oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, nadal budzi wątpliwości. W praktyce, zamawiający w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, nie decydują się na odrzucenie oferty, nie dostrzegając wad formy pisemnej skutkujących jej odrzuceniem. Co więcej, problem ten dotyczy również zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp na podstawie chociażby art. 4 pkt 8 i art. 133 ust. 1 Pzp, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 138o Pzp.

czytaj więcej 26 lis 2018, 00:01
Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść wezwania była jednoznaczna - nie uchybia wymaganym standardom, stąd też zarzut i żądanie, aby w przypadku uzupełnień drogą pocztową uwzględniane było 2-dniowe opóźnienie spowodowane nietypowymi procedurami pocztowymi, jest ...

czytaj więcej 13 lis 2018, 00:01
Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Należy również zauważyć, że przepis § 5 rozporządzenia w stosunku do tych z dokumentów, w których opisie ustawodawca nie zamieścił wskazania konkretnej przesłanki wykluczenia, nie uprawnia zamawiającego do żądania tego rodzaju dokumentów w celu potwierdzenia braku innych przesłanek wykluczenia niż zamawiający jest w stanie stwierdzić w oparciu o informacje zawarte w treści tych dokumentów ...

czytaj więcej 7 lis 2018, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję