Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Na podstawie art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający zamieszcza natomiast odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

czytaj więcej 2 paź 2018, 00:00
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Natomiast na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

czytaj więcej 28 wrz 2018, 00:01
Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

W przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wszczęcie postępowania następuje z przekazaniem zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy, wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy.

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00
Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta - banku za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego jest formą weryfikacji osób zgłaszających roszczenie ...

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00
Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Jak wynika z jednolitego i ugruntowanego poglądu reprezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie wykonywania tych zadań. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów i obejmuje ...

czytaj więcej 20 wrz 2018, 00:00
Kiedy zamawiający jest obowiązany udostępnić załączniki do protokołu, jakimi są wezwania, a także wyjaśnienia i uzupełnienia ofert składane przez wykonawców w toku postępowania?

Kiedy zamawiający jest obowiązany udostępnić załączniki do protokołu, jakimi są wezwania, a także wyjaśnienia i uzupełnienia ofert składane przez wykonawców w toku postępowania?

Sporządzanie protokołu jest obowiązkiem zamawiającego niezależnie od trybu udzielania zamówienia i wartości zamówienia. Użycie w art. 96 ust. 1 Pzp sformułowania „W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół” oznacza, że obowiązek sporządzenia protokołu powstaje już w chwili wszczęcia postępowania ...

czytaj więcej 10 wrz 2018, 07:20
Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może informacje są nieścisłe, czy nie w pełni oddają rzeczywistość. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje.

czytaj więcej 4 wrz 2018, 10:14

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję