Czy zamawiający może ujawnić kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż bezpośrednio przed otwarciem ofert? Np. już w SIWZ? W doktrynie jest odpowiedz przecząca natomiast w jednym z orzeczeń KIO jest wskazanie że jak najbardziej można tak zrobić

Czy zamawiający może ujawnić kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wcześniej niż bezpośrednio przed otwarciem ofert? Np. już w SIWZ? W doktrynie jest odpowiedz przecząca natomiast w jednym z orzeczeń KIO jest wskazanie że jak najbardziej można tak zrobić

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest informacja publiczną. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o jej udostępnienie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

czytaj więcej 4 lut 2019, 00:01
Ważność gwarancji wadialnej powstałej w ten sposób, że jej treść po wydrukowaniu została opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie dokument ten został zeskanowany i ponownie podpisany przez tą samą osobę, tym razem podpisem elektronicznym

Ważność gwarancji wadialnej powstałej w ten sposób, że jej treść po wydrukowaniu została opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie dokument ten został zeskanowany i ponownie podpisany przez tą samą osobę, tym razem podpisem elektronicznym

Z dokumentacji postępowania wynikało, że dokument wadium załączony do oferty został wystawiony w formie pisemnej, tj. został opatrzony własnoręcznym podpisem Dyrektora Oddziału, z imienną pieczątką, a na pierwszej stronie (dokument ten składał się z dwóch stron) została zamieszczona własnoręczna parafa ...

czytaj więcej 29 sty 2019, 00:01
Czy żądanie posiadania ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia 799.000 zł, jeżeli wartość zamówienia wynosi 213.000 zł, stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, a tym samym art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a Pzp?

Czy żądanie posiadania ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia 799.000 zł, jeżeli wartość zamówienia wynosi 213.000 zł, stanowi naruszenie zasady proporcjonalności, a tym samym art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a Pzp?

Sąd uznał za nieuprawnione stanowisko organu kontrolnego wyrażające pogląd o zbieżności wartości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia z wartością przedmiotu zamówienia. W ocenie sądu, pojmowanie przedmiotu zamówienia jedynie przez pryzmat wartości zamawianych usług wyrażonej w postaci ceny (wynagrodzenia umownego), jest wyrazem nieuprawnionej zawężającej jego wykładni ...

czytaj więcej 23 sty 2019, 00:00
Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Jaki jest termin na wniesienie odwołania na zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje również fakt, że Pzp nie przewiduje, w jakim terminie zamawiający musi przeprowadzić weryfikację ofert pod wyżej wskazanym kątem, jak również nie przewiduje obowiązku, ani trybu poinformowania wykonawców o zajętym przez zamawiającego stanowisku i jego uzasadnieniu.

czytaj więcej 22 sty 2019, 11:50
Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zarzut dotyczył ustanowienia kar umownych na poziomie 10% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu pośredniego oraz ustanowienia maksymalnej wysokość naliczonych kar na poziomie 40% kwoty brutto umowy, bez możliwości anulowania kar za terminy pośrednie w sytuacji dotrzymania terminu końcowego

Zamawiający w odniesieniu do odszkodowawczej funkcji kar winien wykazać, czy ustalona wysokość kary odpowiada wysokości ewentualnej szkody, spowodowanej nieterminowym wykonaniem zamówienia lub jego części.

czytaj więcej 10 sty 2019, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję