Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Czy zawarta w gwarancji bankowej wadialnej klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego oraz określenie w gwarancji wadialnej terminu wypłaty kwoty wadium na 14 dni jest ograniczeniem, które może być uznane za element gwarancji warunkowej, ograniczającej zapłatę kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp?

Klauzula złożenia żądania zapłaty kwoty wadium do gwaranta - banku za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy w oryginale widniejące na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego jest formą weryfikacji osób zgłaszających roszczenie ...

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00
Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Czy zamawiający jest obowiązany udostępnić dokumentację projektową przed jej udostępnieniem na stronie internetowej?

Jak wynika z jednolitego i ugruntowanego poglądu reprezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie wykonywania tych zadań. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów i obejmuje ...

czytaj więcej 20 wrz 2018, 00:00
Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

Czy w razie wyboru oferty na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp mają zastosowanie minimalne terminy wynikające z art. 94 ust. 1 Pzp?

Okoliczność, że wobec braku powtórnego badania i oceny ofert nie ma potrzeby informowania przy tej okazji raz jeszcze o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni, lub których oferty zostały odrzucone - pozostaje bez wpływu na konieczność zachowania minimalnych terminów pomiędzy uzewnętrznieniem dokonanego wyboru a podpisaniem umowy ...

czytaj więcej 13 wrz 2018, 11:40
Kiedy zamawiający jest obowiązany udostępnić załączniki do protokołu, jakimi są wezwania, a także wyjaśnienia i uzupełnienia ofert składane przez wykonawców w toku postępowania?

Kiedy zamawiający jest obowiązany udostępnić załączniki do protokołu, jakimi są wezwania, a także wyjaśnienia i uzupełnienia ofert składane przez wykonawców w toku postępowania?

Sporządzanie protokołu jest obowiązkiem zamawiającego niezależnie od trybu udzielania zamówienia i wartości zamówienia. Użycie w art. 96 ust. 1 Pzp sformułowania „W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół” oznacza, że obowiązek sporządzenia protokołu powstaje już w chwili wszczęcia postępowania ...

czytaj więcej 10 wrz 2018, 07:20
Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Zarówno przepisy kodeksu cywilnego jak i dyrektywy klasycznej w przypadku wykluczenia z powodu „nieprawdziwych informacji” kierują zamawiającego do po pierwsze zbadania należytej staranności wykonawcy, a po drugie do zbadania, czy wykonawca działał w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami

Nie jest wystarczającym zaistnienie pewnego stanu niepewności czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może informacje są nieścisłe, czy nie w pełni oddają rzeczywistość. Przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp, wymaga uzyskania ponad wszelką wątpliwość pewności, że wykonawca podał nieprawdziwe informacje.

czytaj więcej 4 wrz 2018, 10:14
W przypadku art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp rozwiązanie umowy jest jedynie skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy, a elementem warunkującym zastosowanie tej przesłanki wykluczenia jest niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy i to w stopniu istotnym

W przypadku art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp rozwiązanie umowy jest jedynie skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy, a elementem warunkującym zastosowanie tej przesłanki wykluczenia jest niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy i to w stopniu istotnym

Zamawiający nie wyjaśnił w jakim zakresie dokumentacja przekazana przez odwołującego nie spełniała wymogów tego rozporządzenia, ani wyraźnie nie wykazał dlaczego była ono rażąco niekompletna, jednakże ...

czytaj więcej 16 sie 2018, 00:00
Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

Czy przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość usług na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - art. 33 ust. 2 Pzp?

W praktyce stosowanie art. 33 ust. 2 Pzp budzi kontrowersje. Czy zatem na podstawie art. 33 ust. 2 Pzp, w przypadku ustalania wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany uwzględnić również wartość zamówienia na usługi opracowania kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dotyczące tych robót ...

czytaj więcej 8 sie 2018, 11:24
Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Czy przepis art. 22 ust. 6 Pzp będzie miał zastosowanie, jeżeli wykonawca nie powoływał się przy złożeniu oferty w oświadczeniu JEDZ na zasoby podmiotów trzecich, a uczynił to dopiero na późniejszym etapie postępowania?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinno być zawarte w ofercie tj. być załączone do oferty. Zobowiązanie to stanowi punkt wyjścia do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywanej przez zamawiającego w pierwszej kolejności w oparciu o oświadczenia wykonawców składane na formularzu JEDZ.

czytaj więcej 6 sie 2018, 08:19

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję