Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Czy nieuzupełnienie w terminie wymaganych dokumentów, musi skutkować wykluczeniem z postępowania i niemożliwe jest udzielenie prolongaty terminu, który już upłynął?

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że treść wezwania była jednoznaczna - nie uchybia wymaganym standardom, stąd też zarzut i żądanie, aby w przypadku uzupełnień drogą pocztową uwzględniane było 2-dniowe opóźnienie spowodowane nietypowymi procedurami pocztowymi, jest ...

czytaj więcej 13 lis 2018, 00:01
Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Obowiązek wykluczenia wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Należy również zauważyć, że przepis § 5 rozporządzenia w stosunku do tych z dokumentów, w których opisie ustawodawca nie zamieścił wskazania konkretnej przesłanki wykluczenia, nie uprawnia zamawiającego do żądania tego rodzaju dokumentów w celu potwierdzenia braku innych przesłanek wykluczenia niż zamawiający jest w stanie stwierdzić w oparciu o informacje zawarte w treści tych dokumentów ...

czytaj więcej 7 lis 2018, 00:00
Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym

Nie jest zasadne i dopuszczalne obejmowanie zastrzeżeniem całego dokumentu w sytuacji kiedy tylko pewna jego treść odpowiada wymaganiom ustawowym

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podobnie jak jej ograniczenie, wynikające m.in. z przysługującego wykonawcom prawa do ochrony informacji stanowiących tajemnicę ich przedsiębiorstwa, znajdują wyraz w przepisach Pzp od samego początku ich obowiązywania. Owa zasada została określona w art. 8 ust. 1 Pzp i jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych.

czytaj więcej 2 lis 2018, 13:16
Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Jak należy rozumieć fakultatywny charakter art. 26 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp?

Na podstawie art. 41 pkt 7a oraz art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający zamieszcza natomiast odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

czytaj więcej 2 paź 2018, 00:00
Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całości robót budowlanych podwykonawcy?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Natomiast na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

czytaj więcej 28 wrz 2018, 00:01
Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

Wartość zamówienia na roboty budowlane udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki przez uczelnię publiczną wynosi 1.780.000 euro. Czy zamawiający musi zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania?

W przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki wszczęcie postępowania następuje z przekazaniem zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy, wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy.

czytaj więcej 21 wrz 2018, 00:00

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję