Celem wyjaśnienia treści oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, w przypadkach wątpliwości, co pozwoli zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty

Celem wyjaśnienia treści oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, w przypadkach wątpliwości, co pozwoli zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty

Uprawnienie do żądania wyjaśnień treści oferty przeradza się w obowiązek, gdy oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy. Skoro zamawiający ma wątpliwości, dotyczące treści złożonej oferty, musi te wątpliwości przed odrzuceniem oferty wyjaśnić ...

czytaj więcej 7 gru 2018, 09:22
Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w sytuacji, gdy po upływie terminu związania ofertą wykonawca nie przedłużył tego okresu?

Jakie czynności powinien podjąć zamawiający w sytuacji, gdy po upływie terminu związania ofertą wykonawca nie przedłużył tego okresu?

Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp w zw. z art. 85 ust. 2 Pzp. Wykonawca nie tylko nie został wezwany do przedłużenia terminu związania ofertą, nie odmówił jego przedłużenia ale sam, z własnej inicjatywy złożył oświadczenie w tym zakresie. Nawet gdyby tego nie uczynił ...

czytaj więcej 6 gru 2018, 00:01
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

Zamawiający prowadzi jednocześnie dwa postępowania na usługę Inżyniera Kontraktu. Zawarte umowy będą wykonywane w bardzo zbliżonych terminach. Funkcję Inżyniera Kontraktu ma sprawować osoba, która powinna być obecna na budowie prawie przez cały czas ...

czytaj więcej 5 gru 2018, 09:00
Kiedy zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

Kiedy zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

Mimo zasady jawności postępowania, informacje dotyczące przedsiębiorstwa nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednakże, słuszny w swym założeniu przepis jest w praktyce patologicznie nadużywany przez wykonawców, którzy zastrzegając informacje będące podstawą do ich ocen, czynią to ze skutkiem naruszającym zasady uczciwej konkurencji ...

czytaj więcej 4 gru 2018, 09:50
Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Czy darowizna na rzecz zamawiającego obowiązanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych polegająca na wykonaniu np. robót budowlanych, będzie podlegać przepisom tej ustawy? Jak należy interpretować odpłatny charakter zamówienia publicznego?

Również na gruncie prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości uznaje się, że umowa w sprawie zamówienia publicznego ma charakter odpłatny, jeżeli zamawiający zobowiązany jest do ...

czytaj więcej 3 gru 2018, 00:00
Posłużenie się przez pełnomocnika parafą, a nie skróconym podpisem pod tłumaczeniami dokumentów nie pozwala przyjąć, że zostały one złożone w sposób skuteczny, a  parafą może być również cały podpis lub podpis nieczytelny

Posłużenie się przez pełnomocnika parafą, a nie skróconym podpisem pod tłumaczeniami dokumentów nie pozwala przyjąć, że zostały one złożone w sposób skuteczny, a parafą może być również cały podpis lub podpis nieczytelny

Zagadnienie formy pisemnej, także w odniesieniu do oferty oraz oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, nadal budzi wątpliwości. W praktyce, zamawiający w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, nie decydują się na odrzucenie oferty, nie dostrzegając wad formy pisemnej skutkujących jej odrzuceniem. Co więcej, problem ten dotyczy również zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp na podstawie chociażby art. 4 pkt 8 i art. 133 ust. 1 Pzp, a także zamówień udzielanych na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 138o Pzp.

czytaj więcej 26 lis 2018, 00:01

© 2015 - 2017 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję