Czy w procedurze odwróconej zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wzywa do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp?

Czy w procedurze odwróconej zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wzywa do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli takiego oświadczenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Pzp?

Ponieważ w procedurze odwróconej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp składane jest w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, żądanie tego oświadczenia odbywa się

czytaj więcej 18 gru 2017, 00:01
Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Jeszcze raz o „Otrzymaliśmy dotację w wysokości 200 000 zł na dostawy sprzętu komputerowego i z tych dostaw zostały mam oszczędności w kwocie 80 000 złotych”

Zamawiający przystępując zatem do szacowania wartości zamówienia powinien ustalić z należytą starannością planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju, które zamierza nabyć i oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego czy zamierza je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania ...

czytaj więcej 15 gru 2017, 19:29
Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

Jeżeli już po badaniu ofert, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, nie dokonuje się oceny ofert i nie ma zastosowania art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp

Należy pamiętać, że poprawienie omyłek w ofercie jest obowiązkiem zamawiającego. Wskutek poprawienia omyłek w ofercie, cena oferty ulega zmianie. Po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, „oferta z najniższą ceną” już może nie przewyższać kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

czytaj więcej 8 gru 2017, 16:39
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Ustawodawca przewidział natomiast możliwość żądania potwierdzenia otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia przesłanego za pomocą faksu. Służy to uzyskaniu pewności, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu zostały skutecznie przesłane wykonawcy. Rzeczą zamawiającego jest natomiast skorzystanie z tej możliwości, jeśli chce następnie wywodzić ...

czytaj więcej 7 gru 2017, 00:00
Czy w przetargu nieograniczonym ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane na tablicy ogłoszeń musi być w oryginale z podpisem kierownika zamawiającego, czy może być kopia ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Czy w przetargu nieograniczonym ogłoszenie o zamówieniu zamieszczane na tablicy ogłoszeń musi być w oryginale z podpisem kierownika zamawiającego, czy może być kopia ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?

Publikacja ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej ma na celu zachowanie zasad: jawności postępowania, równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.

czytaj więcej 6 gru 2017, 00:00
Czy w procedurze odwróconej, w przypadku jeżeli w stosunku do  2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców ...

Czy w procedurze odwróconej, w przypadku jeżeli w stosunku do 2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców ...

Czy w przypadku jeżeli w stosunku do 2 ofert zachodzi wątpliwość że zawierają rażąco niską cenę, zamawiający ma obowiązek wezwać dwóch wykonawców do udzielenia wyjaśnień czy tylko tego którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej)?

czytaj więcej 5 gru 2017, 00:00
Czy możliwe jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

Czy możliwe jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

W wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r., KIO 1127/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp (o wartości mniejszej niż 750 000 euro).

czytaj więcej 31 paź 2017, 00:01

© 2015 - 2019 conexis.pl / blogprzetargi.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję